Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa

  Przedkładanie nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkuren-tów. Taki sposób kształtowania popytu na oferowany produkt jest jednakuwarunkowany zachowaniami ogółu podmiotów działających na danym rynku:nabywców, konkurentów, pośredników oraz instytucji wspomagających lubkontrolujących procesy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem

  Integralny element kompozycji —> marketingu-mix. W tradycyjnym, węższymznaczeniu obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorst-wo przekazuje rynkowi informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształ-tuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konstans promocyjny

  Element kampanii promocyjnej przedsiębiorstwa, względnie trwały w dłuższymokresie, decydujący o identyfikacji i tożsamości tego przedsiębiorstwa. Najważ-niejsze k.p. stanowią: ogólna idea i koncepcja promocji (reklamy), właściwy tylkodanemu przedsiębiorstwu „styl promocji" (np. styl kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIENT POTENCJALNY

  Osoba fizyczna lub instytucja dotychczas nie dokonująca zakupu w danej firmie,ale będąca obiektem jej penetracji oraz oddziaływań marketingowych. Ogólniek.p. można podzielić na jednostki, które: 1) znają swoje potrzeby i wiedzą, jak jezaspokajać, 2) znają swoje potrzeby, ale nie wiedzą, jak je...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KONWENCJONALNY

  Typ —> kanału dystrybucji, w którym uczestnicy zawierają transakcje napodstawie każdorazowo przeprowadzanych —> negocjacji. Po zrealizowaniutransakcji ich kontakty mogą być zerwane i nie odnawiane. Uczestnicy k.k. nienawiązują bliższej współpracy, prowadzą agresywne negocjacje, dążą do ma-ksymalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen „zbierania śmietanki"

  Ustalanie c. nowego produktu w nawiązaniu do kształtowania się popytu naprodukt nie napotykający w danym czasie na rynku bliskich substytutów. Produktwprowadza się na rynek ustalając wysoką c. początkową, zakładając, że kupią gokonsumenci, którzy zachowują otwartą postawę wobec nowości i są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcyw transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utoż-samiany z „nabywcą" lub „kupującym", ale jest tylko pokrewny w stosunku doterminów ogólniejszych „odbiorca", „kontrahent". Pojęcie to jest jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KORPORACYJNY

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym kolejne szczebleprodukcji i obrotu towarowego zostają prawnie, ekonomicznie i organizacyjniepodporządkowane jednemu kierownictwu. K.k. może powstać w wyniku roz-wijania przez producenta działalności handlowej lub przez handlowców działal-ności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kampania reklamowa

  Proces urzeczywistniania koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. K.r. obejmujeustalenia dotyczące celu reklamy, docelowych grup adresatów i ich charakterys-tyki, wyboru form i środków przekazu, wysokości niezbędnego budżetu,kontaktów z —> agencją reklamową i wybranymi mediami oraz —> oceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ PIONOWO ZINTEGROWANY

  Typ —> kanału dystrybucji, w którym działalność firm występujących na różnychszczeblach jest koordynowana i kontrolowana przez jedną z nich. Integracja p.może być rezultatem: 1) —> dywersyfikacji pionowej, 2) fuzji lub zakupu przezjedną z firm podmiotów działających na kolejno wyższych lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt

Do góry