Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  LlNIA PRODUKTÓW

  Część —> klasy produktów, która składa się z —> typów produktów i obejmuje p.o podobnej zdolności zaspokajania pewnej —> potrzeby, przeznaczone dlaokreślonego —> segmentu rynku i sprzedawane w podobny sposób (np. 1. mebli,tapet). Termin bliskoznaczny pojęciu „grupa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  macierz ansoffa

  Zestawienie podstawowych opcji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorst-wa, wynikające z przedstawienia sytuacji problemowej w postaci dwóchalternatywnych par możliwości wzrostu sprzedaży: 1) wzrost w granicachdotychczasowego rynku lub przez wejście na nowy rynek zbytu oraz 2) wzrostprzy wykorzystaniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka

  Nauka i sztuka praktycznego działania, zajmująca się procesami sprawnegoi efektywnego sterowania fizycznymi przepływami —> produktów i informacjiod dostawców do przedsiębiorstw, wewnątrz przedsiębiorstwa, a stąd doklientów.

  Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz bcg

  Podstawowa metoda —> analizy portfelowej, opracowana przez specjalistówz firmy doradczej Boston Consulting Group. Ukazuje ona strukturę „portfela"analizowanych jednostek gospodarczych lub produktów ze względu na przewidy-waną —> dynamikę rynku (oś y) oraz —> względny udziału w rynku (oś x).Wydzielając...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  lojalność klienta

  Określony stan stosunku klienta do firmy go zaopatrującej (producenta, hur-townika, sklepu itp.) oparty na trwałości, długoterminowości oraz akceptacjioferowanych warunków zakupu dóbr lub usług. L.k., czyli jego „przywiązanie"do dostawcy (sprzedającego), jest wyrazem wzajemnego zrozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz fcb

  Model przedstawiający działanie reklamy w zależności od stopnia zaangażowanianabywcy w transakcję zakupu oraz charakteru argumentów użytych w reklamie(argumenty racjonalne i emocjonalne). Połączenie w m. dwóch wymiarów:myślenia (odczuwania) oraz zaangażowania konsumenta w zakup, umożliwiawyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOJALNOŚĆ WOBEC MARKI

  Skłonność konsumentów do stałego nabywania produktów danej —> marki, dziękiczemu firma może uzyskiwać istotne korzyści. Postawa taka może wynikać z:przekonania o zasadności zakupu produktów danej m. (np. ich niezawodności,nowoczesności), przyzwyczajenia (np. do określonych kosmetyków, papierosów)lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  macierz general electric

  Jedna z bardziej złożonych metod —> analizy portfelowej opracowana przez firmękonsultingową McKinsey and Co. Zakłada systemowe ujęcie zmiennych: atrak-cyjności rynkowej (branży) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa(—> strategicznej jednostki biznesu). Atrakcyjność branży (oś rzędnych)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOT

  Partia towarów przedstawiona do sprzedaży aukcyjnej. Jest to określona transzalicytowanych towarów będąca przedmiotem oceny w naturze przez zainteresowa-nych uczestników —> aukcji. Każdy 1. ma specjalną „metryczkę" z informacjamio towarze (pochodzeniu, gatunku, odmianie, cechach jednostkowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

  Specyficzna forma umowy najmu (dzierżawy) środków trwałych, nieruchomości,dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, umożliwiająca leasingobiorcy korzy-stanie z nich po uiszczeniu określonej opłaty. Opłaty 1. obejmują część wartościprzedmiotu 1. oraz należne odsetki. W niektórych przypadkach przedmiot 1...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry