Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  marketing bezpośredni

  Niekonwencjonalne, interpersonalne kontakty sprzedawcy z nabywcą. Zarównow teorii, jak i praktyce m. nie ma zgodności co do treści znaczeniowej m.b. Stądjako synonimy m.b. są używane takie określenia, jak: dialogue m. (m. dialogu),datábase m. (m. oparty na rozbudowanej bazie danych o potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka

  1. Nazwa, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne, melodia lubich kombinacje, stworzone w celu oznaczenia produktu i odróżnienia go od 

  produktu konkurentów. Może, lecz nie musi, składać się z —> nazwy markii —> znaku marki. M. lub część m. objęta ochroną prawną staje się —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING GLOBALNY

  Działalność marketingowa przedsiębiorstwa będąca rezultatem przyjęcia orien-tacji globalnej (geocentrycznej). Globalizacja w m. polega na dążeniu dozaspokajania tych samych potrzeb nabywców w różnych krajach za pomocą tegosamego zestawu oferowanych wartości. Możliwość taką uzyskuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA MIESZANA

  —» Marka składająca się z —» marki producenta i —> marki pośrednika. M.m. jeststosowana wówczas, gdy: 1) duże przedsiębiorstwo dysponuje nadwyżkamizdolności produkcyjnych i, aby zintensyfikować sprzedaż, godzi się na opa-trywanie wyrobów także znakiem pośrednika (np. firma Michelin produkuje opo-ny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER SPECJALISTA

  Makler giełdowy, który ustala w warunkach rynku zrównoważonego kurs dniadanego papieru wartościowego (—> kurs giełdowy) na podstawie zleceń dos-tarczonych ze wszystkich domów maklerskich będących członkami —> giełdy.Funkcja m.s. jest nadawana przez emitenta papierów wartościowych biurumaklerskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROMARKETING

  Zbiór działań, które polegają na obserwacji procesów marketingowych, aktywno-ści instytucji i osiąganych przez nie rezultatów z szerszej perspektywy, takiej jakkraj lub grupa krajów. W analizie uwzględnia się wpływ różnych czynników, jaknp. uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magazyn

  Miejsce przechowywania —> produktów.

  Jednostka organizacyjno-funkcjonalna wyposażona w środki techniczneumożliwiające przechowywanie produktów zgodnie z wymogami techno-logii przechowalnictwa i obowiązującymi przepisami. Do podstawowychfunkcji m. należą: przechowywanie zapasów, konsolidacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAŃCUCH DOBROWOLNY

  Forma zrzeszeń niezależnych detalistów w gospodarkach krajów wysoko roz-winiętych, inicjowana przez przedsiębiorstwa hurtowe, zwykle o charakterzebranżowym. —> Hurtownik koordynuje nie tylko zaopatrzenie stworzonej dob-rowolnie organizacji łańcuchowej, lecz także wspólną politykę cenową i promo-cyjną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makler

  Zaprzysiężony ekspert —> handlu giełdowego, który jako przedstawiciel —» domumaklerskiego przeprowadza w imieniu klienta transakcje kupna-sprzedaży de-wiz, papierów wartościowych. W większości przypadków m. działają tylko jakopośrednicy, choć czasem mogą również dokonywać transakcji na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz adl

  Metoda —> analizy portfelowej polegająca na badaniu struktury programuasortymentowego (—» portfela produktów) przedsiębiorstwa ze względu na dwiezmienne: fazę —> cyklu życia produktu i pozycję konkurencyjną firmy na rynkachposzczególnych produktów. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry