Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  MARKETING SIECIOWY

  Jeden z niekonwencjonalnych sposobów —> promocji i —> sprzedaży osobistej,polegający na bezpośrednim dotarciu „sprzedawcy" (dystrybutora, —» dealera,agenta, —» akwizytora, —> komiwojażera, prezentera) do potencjalnego nabywcyi zawieraniu transakcji w formie zindywidualizowanych usług. Termin m.s.pochodzi od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWA KONTROLA BUDŻETOWA

  Kontrola, która polega na porównaniu faktycznych kosztów poniesionych przezfirmę na realizację danego wariantu —> strategii marketingowej z kosztamizaplanowanymi na ten cel. Pozwala ona upewnić się, czy zamierzone cele danejstrategii zostały osiągnięte. Kontrola tego typu może stać się także...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING SKONCENTROWANY

  Zespół działań, które polegają na skoncentrowaniu aktywności firmy w jednymlub najwyżej kilku wybranych segmentach rynku. Firma osiąga wtedy silnąpozycję w danym segmencie dzięki znajomości jego potrzeb i szczególnejreputacji, zdobywanej z biegiem czasu dzięki specjalizacji produkcji, —» dys-trybucji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWA ORIENTACJA SPOŁECZNA

  Zmiana orientacji marketingu ze spojrzenia na jednostkowy interes firmy naodpowiedzialność za sprawy ogólnospołeczne. Kierowanie się przedsiębior-stwa wyłącznie własnym interesem może wywołać szkody po stronie indywidual-nego konsumenta (pozorne innowacje) lub tworzyć trwałe zagrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING STRATEGICZNY

  Orientacja zarządzania marketingiem oparta na ogólnych założeniach -> za-rządzania strategicznego, polegająca na systematycznym śledzeniu i przewidy-waniu zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, przygoto-wywaniu odpowiednich scenariuszy i marketingowych planów działania orazich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWE BADANIA RYNKU

  Systematyczne gromadzenie —> danych oraz ich analiza w celu udoskonaleniaprocesów decyzyjnych dotyczących —> rynku. Przystępując do opracowania—> strategii marketingowej, kierownictwo firmy musi dysponować informacjami,które umożliwiają znalezienie odpowiedzi na pytania: co produkować, ile i kiedy,

  na jakim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG

  Zespół aktywności rynkowych odnoszących się do funkcjonowania podmiotówna —> rynku usług. Czynnikiem wyróżniającym m.u. jest specyfika —» usług jakoprzedmiotu transakcji kupna-sprzedaży, która wyraźnie odróżnia je od —> dóbrtrwałych. Specyfika ta wywodzi się z niematerialnego charakteru u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG PROFESJONALNYCH

  Zespół aktywnych działań rynkowych podejmowanych przez podmioty —> sek-tora usług specjalizujące się w świadczeniu —> usług określanych mianemprofesjonalnych. Do grupy u.p. najczęściej zalicza się u. bankowe, ubezpie-czeniowe, badawcze, architektoniczne, doradztwo: finansowe, prawne, ekonomi-czne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PERSONALNY

  System sposobów postępowania i zachowania przedsiębiorstwa zorientowanegona oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tegonastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak klientów, którychinteresy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa. Wg m.p.pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING MASOWY

  —> Strategia marketingowa zakładająca operowanie jednolitą kompozycją in-strumentów marketingowych (—> marketing-mix) na całym rynku. W przeciwień-stwie do strategii —» segmentacji rynku, m.m. nie opiera się na różnicachdzielących potencjalnych nabywców, lecz na ich cechach wspólnych. Pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt

Do góry