Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Obserwacja

  Metoda gromadzenia informacji, polegająca na dokonywaniu spostrzeżeń w spo-sób zamierzony, planowy i systematyczny w celu znalezienia odpowiedzi naokreślone i wyraźnie postawione pytania. Osoba prowadząca o. jest obser-watorem. Obiektem o. mogą być zarówno osoby, ich zachowania, jak i przed-mioty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE warunki dostaw

  Przepisy wydawane przez organy administracji państwowej lub szczegółoweporozumienia regulujące zasady i tryb postępowania przy zawieraniu, wykonywa-niu i rozliczaniu umów dostawy. O.w.d. regulują: 1) tryb zawierania, zmianyi rozwiązywania umów, 2) sposób określania w umowach przedmiotu transakcji,jakości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena efektów promocji

  Końcowy etap kształtowania programu promocyjnego przedsiębiorstwa, iden-tyfikujący uzyskane efekty i pozwalający na ewentualną modyfikację założeń 

  realizowanej kampanii na zasadzie sprzężenia zwrotnego. „Czysty" efektpromocji jest bardzo trudny do zmierzenia, ponieważ efekty działań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZA RYNKOWA

  Specjalna kombinacja produktu, segmentu rynkowego i geograficznego miejscasprzedaży, która z różnych powodów, np. nieopłacalnych dla większych firmwarunków sprzedaży, jest niedostrzegana lub ignorowana przez te firmy.Niekiedy określana jest też jako grupa nabywców (subsegment rynku) niezadowa-lająco...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA INSTYTUCJONALNY

  Organizacja nabywająca dobra materialne i usługi w celu zaspokojenia potrzebwynikających z jej charakteru oraz przedmiotu działalności. Wśród n.i. wyróżniasię: przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicz-nego, jednostki budżetowe oraz organizacje i instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYWCA KLUCZOWY

  Klient, który z uwagi na wielkość systematycznie dokonywanych w danymprzedsiębiorstwie zakupów stanowi dla firmy istotną wartość i jako taki wymagaszczególnie starannej, a niekiedy zindywidualizowanej obsługi marketingowej.Problem obsługi n.k. występuje w wielu dziedzinach gospodarki, a zwłaszczaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznieniezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegającywycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wycenyw krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywca markowy

  Typ nabywcy charakteryzujący się tym, że podejmując decyzje zakupu dążyprzede wszystkim do zaspokojenia osobistych preferencji i wysokich wymagańdotyczących jakości produktu i związanego z nim prestiżu. Posiłkuje się przy tymrynkową pozycją —> marki jako wyróżnikiem i gwarancją jakości produktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Określenie istoty działalności przedsiębiorstwa ze względu na jego rolę i zasad-nicze funkcje spełniane na rzecz otoczenia. Określenie m. może dotyczyć stanuistniejącego (czym jest dane przedsiębiorstwo?) lub wyrażać dążenia przedsię-biorstwa (czym powinno być?). W drugim ujęciu poprawnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nabywcy wrażliwi na cenę

  Nabywcy, którzy w swoich decyzjach zakupu przede wszystkim kierują sięwysokością ceny produktu. Wyróżnia się wiele charakterystycznych grup n.wyodrębnionych na podstawie tego kryterium: 1) n. kupujący cenę — sązainteresowani nabyciem danego produktu po najniższej cenie, 2) n. lojalni— uznają, że oferta...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry