Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY OSIEDLOWY

  Forma koncentracji sieci handlowo-usługowej w osiedlach mieszkaniowych(8-10 tys. mieszkańców). Budowa o.h.o. lub międzyosiedlowych jest podporząd-kowana wspólnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla. O.h.o. jestnastawiony na zaspokojenie —> potrzeb podstawowych mieszkańców w zakresieartykułów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan reklamy

  Dokument określający zakres i strukturę działań reklamowych przedsiębiorstwai łączący zasoby posiadanych środków (—> budżet promocji) z zadaniamiw zakresie —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. P.r. jest częścią-> planu marketingowego i —> biznes planu przedsiębiorstwa. Istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks giffena

  Prawidłowość, która polega na wzroście spożycia jako reakcji na wzrost —> ceny.P.G. obejmuje zwykle —> dobra podstawowe trudne do zastąpienia i dotyczynajuboższych grup ludności. Ten p. ujawnia się raczej przy rynku zrów-noważonym i nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem wykupywania dóbr pod-stawowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY DZIELNICOWY

  Forma koncentracji sieci handlowo-usługowej o wyższym stopniu specjalizacjiznajdującej się w dzielnicy miasta (35-100 tys. mieszkańców) lub mieście średniejwielkości (do 250 tys. mieszkańców). Specjalizacja obejmuje zarówno artykułyżywnościowe o pełnym asortymencie, jak również artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  osobowość przedsiębiorstwa

  Zbiór cech opisujących sposób postrzegania p. przez osoby z jego otoczeniazewnętrznego i wewnętrznego (klientów, akcjonariuszy, kooperantów, pracow-ników, lokalną społeczność itp.), kształtujących opinię o p., a przez to ułatwiającychlub utrudniających prowadzenie interesów. O.p. można rozpatrywać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana geograficznie

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza komórkami funkcjonal-nymi powołuje się operatywnych menedżerów regionów (rynków przestrzen-nych). Menedżerowie ci odpowiadają za sprzedaż produktów na tych rynkach(krajowych i międzynarodowych). Mogą, w zależności od potrzeb, rozwijaćwłasne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  osobowość sprzedawcy

  Zespół cech charakteryzujących sprzedawcę, stanowiących ważny komponent„sztuki" sprzedaży, które są wizytówką przedsiębiorstwa i często jednym z głów-nych kryteriów oceny przez potencjalnego nabywcę postrzeganych alternatyw(wariantów) wyboru i przesłanek decyzji zakupu. O.s. powinna wyrażać...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana na produkt

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza komórkami funkcjonał-

  nymi są powoływani menedżerowie p. Menedżer p. formułuje strategię konkuren-cyjną p., opracowuje roczny plan marketingu, współpracuje z komórkamifunkcjonalnymi pionu marketingowego. W przypadku większego znaczeniajednego z p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszczędności

  Wszystkie środki pieniężne posiadane przez konsumentów i przechowywanew bankach, innych instytucjach powołanych do tej funkcji lub we własnym zakresie.O. cechuje płynność. Można je podzielić na o.: dobrowolne — tworzone z niezrealizowanego —> funduszu nabywczego lub przymusowe — powstałe w wynikupewnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana na rynek

  Organizacja działalności marketingowej, w której poza sztabowymi (funkcjonal-nymi) komórkami marketingowymi podległymi wicedyrektorowi (wiceprezeso-wi) ds. marketingu występują menedżerowie r., odpowiedzialni za całość działańmarketingowych wobec danych rynków docelowych (segmentów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry