Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Psychologia reklamy

  Zbiór różnych formuł, modeli i schematów, identyfikujących psychologiczneaspekty oddziaływania r. i opisujących sposoby zachowania się na rynku odbiorcyprzekazu reklamowego. Podstawę teoretyczną p.r. stanowi wiedza o postępowa-niu konsumenta, będąca coraz bardziej wyodrębniającą się z p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Rodzaj —> zniżki cen obliczanej od —> ceny podstawowej, udzielanej przezsprzedawcę pośrednikom lub nabywcom finalnym, którzy spełniają określonewarunki zakupu produktów. R. jest wyrażany jako procent ceny podstawowej,lecz niekiedy także kwotowo lub w postaci rzeczowej. W tradycji handlupolskiego i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  public relations

  Instrument polityki —> promocji, zmierzającej do kreowania, utrwalania i roz-szerzania społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku ( —> image) przedsię-biorstwa. Ważną częścią „stosunków społecznych" przedsiębiorstwa z otocze-niem jest kształtowanie przychylnych, pozytywnych postaw opinii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT CAŁKOWITY

  Zniżka udzielana przez sprzedawcę, najczęściej pośrednikom, obejmująca przy-znane r.: —> rabat gotówkowy, —> rabat ilościowy, —> rabat terminowy i —> rabatpromocyjny. R.c. jest obliczany kolejno od cen uzyskanych po potrąceniunajpierw —> rabatu handlowego i każdego z wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty organizacji niezyskowych

  Oczekiwane korzyści lub sprawiana satysfakcja oferowane obecnym i potencjal-nym odbiorcom (klientom i —> donatorom organizacji niezyskowych), którychźródłem są dostarczone —> usługi (np. z zakresu ochrony zdrowia, oświaty), pro-pagowane idee (np. walka o ochronę środowiska, o prawa konsumenta), promo-wane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja personelu sprzedażowego

  Rodzaj —» promocji dodatkowej, zorientowanej na własny personel sprzedażowy.P.p.s. odbywa się głównie poprzez: 1) system wynagradzania nastawiony na silnestymulowanie wzrostu sprzedaży, 2) cykliczne spotkania kierownictwa firmyz personelem sprzedażowym oraz 3) kształtowanie wiedzy fachowej sprzedaw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty substytucyjne

  Produkty, które są nabywane zamiast innych p. z uwagi na ich zdolność dopodobnego zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach.Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy p. zastępujący ma większość cechp. zastępowanego (np. różne gatunki chleba). Zastępowalność pośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja usług

  Zespół działań, którego celem jest informowanie, przekonywanie i wpływanie nadecyzje zakupu klientów (—> promocja). P.u. może mieć na celu: wzrostsprzedaży u., utrzymanie lub zwiększenie udziału w —> rynku usług, wprowadze-nie lub umocnienie wizerunku firmy lub u., kreowanie różnic...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  projekt marketingowy

  Fragment (część) programu marketingowego (—> marketingowe programy in-strumentalne), odnoszący się do realizacji określonych zadań marketingowychw danym czasie. P., jak i programy marketingowe są składnikami jednorazowego(np. rocznego) —> planu marketingowego. Typowe p.m. mogą objąć np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja w organizacjach niezyskowych

  Zespół działań, które informują, przekonują i skłaniają klientów do korzystaniaz produktów o.n. P. służy też zdobywaniu zaufania oraz funduszy warunkującychdziałalność i rozwój o. Środki —> promotion-mix w o.n. to: —> reklama, —> sprze-daż osobista, —> promocja dodatkowa, -» publicity i -4 public...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry