Marketing /2 137 prac/

  • Ocena brak

    RYNEK DÓBR KONSUMPCYJNYCH

    Zespół transakcji dobrami i usługami, które służą zaspokajaniu potrzeb in-dywidualnych konsumentów i ich gospodarstw domowych. Konsument na tym r.dokonuje zakupów na podstawie istniejącego w danym momencie systemu cenoraz posiadanych dochodów, którymi rozporządza. Uczestnikami r.d.k. sąproducenci różnych...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /422

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

    Zespół transakcji kupna-sprzedaży dóbr służących do produkcji. Przedmiotemtransakcji na r.d.p. są: surowce, maszyny, narzędzia i akcesoria używanew produkcji, części zamienne, komponenty produktów i usługi niezbędne dotworzenia nowych produktów. Podmiotami r.d.p. są jednostki i organizacje...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /727

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK INSTYTUCJI I ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH

    Rynek instytucji obejmuje szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, więzie-nia i inne i. dostarczające produkty i usługi ludziom znajdującym się pod ichopieką. Ze względu na odrębne cechy i potrzeby tego r. wiele podmiotówwyspecjalizowało się w produkcji i sposobach sprzedaży tym i., tworząc u...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 125

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU

    Działalność, której celem jest uzyskanie —> nowego lub zmodyfikowanegoproduktu lepiej i/lub inaczej zaspokajającego potrzeby dotychczasowe i/lubpotrzeby nowo ujawnione. Procedurę r.n.p. rozpatruje się z punktu widzeniawytwórcy, a więc czynności podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa. W pro-cesie r.n.p...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 085

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK NABYWCY

    Stan, w którym istnieją takie relacje między strumieniami podaży a ujawnionympopytem, przy których sprzedawca jest zmuszony respektować życzenia n.i świadczyć usługi na poziomie przyjętym przez dane społeczeństwo. Mechanizmr.n. jest przede wszystkim mechanizmem konkurencji pomiędzy różnymi dostaw-cami...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RÓŻNICOWANIE CEN

    Postępowanie sprzedawców ustalających c. wg popytu, wyrażające się w określa-niu c. produktu w zależności od: typu obsługiwanych konsumentów (—> segmenturynku), wersji produktu, czasu i miejsca oferowania produktu. Podstawowymczynnikiem umożliwiającym r.c. jest zjawisko niejednakowej —>...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 758

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK OLIGOPOLISTYCZNY

    Rynek zdominowany przez niewielką liczbę producentów, na który trudnowkroczyć. Istotą oligopolu jest to, że każdy jego uczestnik musi uwzględnićwpływ własnych działań na decyzje stosunkowo nielicznych rywali. Optymalnedecyzje określonej firmy dotyczące wielkości produkcji zależą od jej...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /368

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK

    Ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi dobrai usługi (reprezentującymi podaż) a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowaniena określone dobra i usługi, poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt). Można zatem powiedzieć, że r. to zespół...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 562

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYNEK PRÓBNY

    Doraźnie dobierany lub stały zespół jednostek —> zbiorowości statystycznej (osób,rodzin, sklepów), które systematycznie udzielają informacji w związku z eks-perymentem przeprowadzanym przez organizatora badań. R.p. wykorzystuje sięstosując sprzedaże próbne, czyli sprzedaże na małą skalę, przed...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /602

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RODZINA PRODUKTÓW

    Zestaw —> klas produktów mogących zaspokajać jakąkolwiek podstawową grupępotrzeb (np. p. odzieżowe, wyposażenia mieszkań, służące do uprawianiaturystyki i sportu). Termin oznaczający najszersze zgrupowanie p. o zbliżonychcechach funkcjonalnych, bliskoznaczny pojęciu „zespół...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /334

    praca w formacie txt

Do góry