Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego klient Jest najważniejszy

  Stałą cechą gospodarki rynkowej jest bariera popytu, wynikająca z przewagi pod-aży nad zdolnością zakupu, co powoduje, że żaden produkt nie ma trwale zapewnionej i opłacalnej sprzedaży. Bariera popytu i konkurencja wymuszają ciągłe zabieganie o nabywców. Racja istnienia każdego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /5 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie konkurencyjne

  Konkurencja jest walką, o zdobycie i pozyskiwanie nabywców, a także dostawców, prowadzoną metodami właściwymi dla koncepcji marketingowej (w przeciwnym przypadku jest konkurencją nieuczciwą i powinna być wyeliminowana z rynku). Wygrywa te przedsiębiorstwo, które lepiej rozpozna potrzeby nabywców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są pośrednicy rynkowi

  Są to te podmioty, którzy pomagają przedsiębiorstwu w promocji, sprzedaży,dystrybucji, transporcie i składowaniu. Zajmują się najczęściej fizyczną dystrybucję. Sątu także pośrednicy sprzedaży i instytucje finansowe (głównie banki i agen-cje ubezpieczeniowe).

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są dostawcy

  Mogą nimi być przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ważne dla przedsiębiorstwajest to aby firmy te były uczciwe, odpowiedzialne i solidne, co w warunkach istot-nego wpływu dostaw na koszty jest niezmiernie ważne.

  Istnieje jednak wiele zagrożeń ze strony dostawców, szczególnie tych, którzydysponują dużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są konsumenci

  Mogą nimi być osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,rząd, organizacje non profit, instytucje. Analiza stosunków przedsiębiorstwa z nabywcami umożliwia takie kształtowanie kosztów, które przynosić mogą powiększenie zysku, identyfikację partnerów strategicznych oraz eliminowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing non - profit

  Potrzeby ludzkie są fundamentem myślenia marketingowego. Poprzez umiejęt-ne działania można je kształtować, pobudzać oraz wpływać na ich reorientacjębez względu na prozyskowny bądź niedochodowy wymiar celu realizowanegoprzez podmiot na rynku. Potwierdza to uniwersalny charakter koncepcji marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing konsumencki

  Ze względu na liczebność występujących pod-miotów rynek dóbr konsumpcyjnych określany jest w literaturze przedmiotu częs-to jako rynek masowy. Cechą tego rynku jest polipol, po stronie popytu. Zawiera-ne transakcje w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny, co wymaga doboru odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /6 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing przemysłowy

  Nazywany również marketingiem dóbr inwestycyjnych wyróżnia fakt,iż dotyczy on przedsiębiorstw wytwarzających dobra materialne, które są przeznaczone do dalszej działalności produkcyjnej. Z tego też względu zachowania nabywcze oraz oczekiwane korzyści z zakupu mają swoją specyfikę. Korzyści zwią-zane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing globalny

  Tendencje te zarysowały się w latach 80-tych i przybrały na sile w bieżącym dziesięcioleciu. Według Teodora Levitt'a tendencje do rozwoju działań globalnych leżą u podstaw oferowania produktów światowych na globalnych rynkach, a te wymagają zastosowania marketingu globalnego. Według tego autoratworzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing międzynarodowy

  Przewodnią myśląw koncepcji marketingu międzynarodowego jest identyfikacja różnic występujących pomiędzy obsługiwanymi rynkami narodowymi. Wiąże się to z koniecznością angażowania na rynkach zasobów marketingowych na optymalnym poziomieoraz dostosowywania programów marketingowych do wymagań rynków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt

Do góry