Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  STRATEGIA LIDERA RYNKOWEGO

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących wiodącą pozycję na określonym rynku. L. dąży do utrzymania lubumocnienia zajmowanej pozycji rynkowej przez aktywne oddziaływanie na rynek(powiększanie rynku i intensyfikację popytu), politykę innowacyjną w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia penetracji rynku

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na zwiększaniu przychodów przezintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowymrynku zbytu. Wzrost sprzedaży może być realizowany przez: 1) wywoływaniezwiększonego zapotrzebowania ze strony dotychczasowych klientów firmy,2) przyciąganie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKETINGOWA

  W szerokim rozumieniu pojęcie to bywa utożsamiane z —> marketingowymizasadami postępowania. W rozumieniu szczegółowym odnosi się do określonegoprzedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części i oznacza system średnio-i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramydla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA CENA/ILOŚĆ

  Strategia oddziaływania na rynek oparta na zasadzie: „duży obrót — mały zyskjednostkowy". Jest adresowana do —> nabywców cenowych. Podstawowymwarunkiem skutecznej realizacji s.c./i. jest maksymalna redukcja jednostkowychkosztów wytwarzania i marketingu. Oznacza to daleko posuniętą standaryzacjęproduktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie cen jednostkowych

  Ustalanie c. produktu zgodnie z obowiązkiem nakładanym przez ustawodawstwocenowe na sprzedawcę, aby informował nabywcę o —> cenie jednostkowejproduktu, jeśli produkt jest oferowany w opakowaniach zawierających różneilości jednostek produktu. Umożliwia to nabywcy porównywanie c. za daną ilośćproduktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia

  Ogólna charakterystyka stosowanego lub planowanego sposobu osiągania okreś-lonego celu w złożonej sytuacji decyzyjnej. Miarą złożoności sytuacji są licz-ba i stopień współzależności zmiennych decyzyjnych. Formułowanie s. polegana wyodrębnieniu zmiennych o podstawowym znaczeniu, ich analizie i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż obwoźna

  Metoda zaopatrywania ludności w dobra konsumpcyjne za pośrednictwemsamochodów-sklepów. Stosowana zwłaszcza w rejonach rozproszonego osadni-ctwa, rejonach trudno dostępnych, gdzie nie jest dostatecznie rozwinięta stała—» sieć handlowa. Samochody docierają do małych skupisk ludności wgokreślonego planu, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  —> Instytucja rynkowa, która zajmuje się organizowaniem procesu przemiesz-czenia towaru od dostawcy do odbiorcy. Proces ten obejmuje takie czynności, jak:przygotowanie ładunku do przewozu, sporządzanie dokumentacji transporto-wych, ubezpieczanie ładunku i załatwianie formalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż osobista

  Instrument —> promocji (—» promotion-mix), polegający na prezentowaniu ofertyfirmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celudoprowadzenia do zawarcia transakcji. Zakres s.o. w marketingu jest znacznieszerszy w stosunku do tradycyjnej s. Nie ogranicza się ona bowiem tylko do s.w sieci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spirala reklamy

  Zjawisko zmienności funkcji reklamy w poszczególnych fazach —> cyklu życiaproduktu na rynku. W fazie wprowadzania r. znajduje się w tzw. stadiumpionierskim, pełniąc głównie funkcje informacyjne. W fazie wzrostu r. przechodziw stadium konkurencyjne, w którym zasadniczym zadaniem staje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt

Do góry