Marketing /2 137 prac/

  • Ocena brak

    Elastyczność dochodowa popytu

    Charakterystyka

    Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kalkulacja cen w monopolu

    Charakterystyka

    Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dobro publiczne

    Charakterystyka

    Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

    Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

    pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dobro normalne

    Charakterystyka

    Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

    Do dóbr normalnych...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Strategie cenowe

    Charakterystyka

    Strategie cenowe:

    to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zależność między ceną a kosztem

    Charakterystyka

    Uważne przyglądanie się kosztom i temu jak oddziałują one na ceny, a następnie na marże jest dla firmy niezbędne z dwóch powodów:

    po pierwsze; globalna konkurencja, żaden rynek nie jest wolny od nacisku konkurencyjnego, co może spowodować obniżenie marży i negatywnie wpłynąć na...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /5 204

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cena

    Charakterystyka

    Cena (łac. pretium) to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru. Inne definicje ceny:

    Cena - wstępnie ustalona zapłata za określone dobro lub usługę, Cena - koszt, który musi być poniesiony w...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /5 928

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dobra komplementarne

    Charakterystyka

    Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Portal internetowy

    Portal internetowy

    Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe zawierają mechanizmy internetowa|wyszukiwania informacji, plików, stron WWW. Wiele portali internetowych...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 745

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ceny transferowe

    Charakterystyka

    Ceny transferowe są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami, np. różnymi częściami międzynarodowego przedsiębiorstwa. Ponieważ cen tych nie wynegocjowano na wolnym rynku, mogą różnić się od transakcji...

    Ocena / Przedmiot / Marketing

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /1 527

    praca w formacie txt

Do góry