Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  TEST LABORATORYJNY

  Technika projekcyjna polegająca na ocenie danego produktu w laboratorium. T.l.powinien dostarczyć informacji o cechach technicznych i użytkowych produktu,które później porównuje się z przyjętym wzorcem. Wynik porównania stanowipodstawę oceny produktu.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria trzech uderzeń

  Koncepcja —> kampanii reklamowej H. Krugmana, wg której, aby niezde-cydowany nabywca podjął decyzję zakupu konieczne są „trzy uderzenia re-klamowe": pierwsze wywołuje potrzebę i zainteresowanie produktem, drugieinicjuje proces dekodowania oferty i wartościowania postrzeganych alternatywzakupu, trzecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targi

  Miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samymośrodku, w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry czasie trwania.Zadaniem t. jest umożliwianie uczestnikom zaprezentowania wzorów ich wy-twórczości w celu dokonania —> transakcji handlowych. Podstawowymi funk-cjami t. są:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zarządzania marketingowego

  Teorie lub podejścia teoretyczno-metodyczne do problematyki —» zarządza-nia marketingowego. Wyróżnia się —jako podstawowe — podejścia: funkcjo-nalne, decyzyjne i instrumentalne. W podejściu funkcjonalnym istotę i przed-

  miot z.m. wyprowadza się z t.z. zorientowanej na funkcje przedsiębiorstwa:podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowisko

  Wyodrębnione formalnie przez władze lokalne miejsca wewnątrz jednostekosadniczych, w których jest prowadzona sprzedaż głównie płodów rolnych,a niekiedy także innych artykułów codziennego użytku bezpośrednio przez ichproducentów, rzadziej pośredników. W Polsce funkcjonują dwa rodzaje t.:t. rolnicze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARYFA PRZEWOZOWA

  Wykaz stawek przewozowych oraz warunków przewozu podany do publicznejwiadomości, najczęściej zatwierdzany (lub ustalany) przez organ administracjipaństwowej, samorząd lokalny, zrzeszenie przewoźników, międzynarodoweorganizacje transportowe. T.p. stanowi —» ofertę przewoźnika, a ceny w niejustalone są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY ROZWÓJ PRODUKTU

  Faza procesu —» rozwoju nowego produktu, polegająca na przekształcaniuwyselekcjonowanych —» pomysłów na produkt w projekty techniczne, materiali-

  żujące się w postaci modeli, prototypów i pierwowzorów poddawanych testomtechnicznym (sprawdzającym techniczną jakość użytkową) i testom akceptacyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  telemarketing

  Reklamowanie produktów przez sprzedawcę za pośrednictwem telefonu, połączo-ne z równoczesnym zbieraniem zamówień potencjalnych nabywców (bezosobistej wizyty sprzedawcy). 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleshopping

  Metoda zakupu towarów polegająca na ich zamawianiu w firmie wysyłkowejdzięki bezpośredniemu połączeniu jej z gospodarstwem domowym za pomocąsieci telefonicznej, komputerów domowych lub telewizorów. Dzięki łączomkablowym —> klient ma możliwość zobaczenia bezpośrednio na ekranie szerokie-go zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksonomia

  Dyscyplina statystyczna zajmująca się zasadami i procedurami klasyfikacji,porządkowania, grupowania i podziału obiektów na rozłączne i wyczerpującepodzbiory, zawierające obiekty najbardziej do siebie podobne, a jednocześnienajbardziej niepodobne do obiektów należących do innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt

Do góry