Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  WOJNA cenowa

  Interakcje zachodzące między firmami rywalizującymi nadanym rynku, wyraża-jące się w —> zaniżaniu cen. Proces ten jest wywoływany zwykle na —> rynkuoligopolistycznym przez jedną z firm starających się powiększyć swój —> udziałw rynku poprzez prowadzenie agresywnej —> polityki cen. Rezultatem w.c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warrant

  Dowód, kwit upoważniający do odbioru w uzgodnionym terminie towaruzakupionego na —> aukcji. Z reguły dotyczy to towarów masowych, np. wełny,kauczuku, herbaty, skór surowych, gdyż nabyte na aukcji towary jednostkowe sąrozliczane i odbierane natychmiast z magazynu aukcyjnego lub z magazynówfirmy składowej. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Wielkość względna będąca stosunkiem dwóch różnych wielkości. Najczęściejrozróżnia się w. dynamiki, struktury i natężenia. W. dynamiki jest stosunkiemwielkości danego zjawiska w okresie bieżącym do wielkości tego zjawiskaw okresie poprzednim (np. wzrost produkcji, spożycia, płac, dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZESNA WIĘKSZOŚĆ

  Grupa konsumentów —> nowego produktu, akceptujących innowacje niecowcześniej od „przeciętnego" konsumenta. Są raczej naśladowcami, ale sporoczytają i poddają się (i w pewnym stopniu reagują) działaniom promocyjnym.Tworzą ok. 34% —» rynku docelowego. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik korelacji

  Miara siły zależności między badanymi —> cechami w —> populacji generalnej.Może przyjmować wartości z przedziału od -1 do +1. W.k. bliski +1 świadczyo doskonałej k. dodatniej, natomiast w. bliski -1 świadczy o doskonałej k.ujemnej, bliski zaś 0 — o braku współzależności między badanymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZEŚNI NAŚLADOWCY

  Grupa konsumentów akceptujących innowacje szybko, ale po pewnym namyśle.W.n. są nieźle wykształceni, średnio zamożni, dużo czytają i mają liczne kontaktyspołeczne w środowisku lokalnym, co pozwala im pełnić role miejscowych—> liderów opinii. Są podatni na pozapersonalne środki promocji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór kanału dystrybucji

  Podjęcie decyzji o korzystaniu z określonego typu —> kanału(ów) dystry-bucji, jego(ich) struktury oraz rodzaju powiązań umownych pomiędzy uczest-nikami k. Proces w.k. składa się z następujących etapów: 1) sformułowania ce-lów polityki dystrybucyjnej przedsiębiorstwa, 2) identyfikacji —> ka-nałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDRAŻANIE POLITYKI CEN

  Ogół decyzji dotyczących szczegółowych sposobów postępowania w ramachobranego —> kierunku polityki cen. Sprzedawca ustala w szczególności, czybędzie stosował —> cenę zwyczajową, czy —> cenę zmienną lub ich kombinacje.Zakładając stosowanie c. zmiennych, sprzedawca określa z kolei zasady dokony-wania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania konsumpcji

  Determinanty polityczne, gospodarcze i społeczne określające poziom i strukturęspożycia w okresach krótkich, średnich i długich. Determinanty te możnapodzielić na trzy grupy: 1) u. ustrojowe, 2) u. związane ze strukturą gospodarkii 3) polityka gospodarcza i społeczna. U. ustrojowe obejmują zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uniwersalny kod produktu

  System oznaczania towarów składający się z dwunastu cyfr, stosowany w USA.Każda liczba k. jest tworzona przez dwa czarne pasemka i dwie jasne przegrody.System składa się z siedmiu modułów, tj. jasnych i ciemnych linii tej samejszerokości. Oznaczenie kodowe jest podzielone na strony lewą i prawą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt

Do góry