Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  zachowania konsumpcyjne

  Spójna całość reakcji (postępowań) związanych z dokonywaniem wyboróww procesie zaspokajania potrzeb indywidualnych w określonych warunkachspołecznych, kulturowych i ekonomicznych. Na z.k. składają się wszystkie teczynności, które są pobudzane przez odczuwanie —» potrzeb. Z.k. obejmują więcnabywanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD ZOGNISKOWANY

  Metoda gromadzenia informacji jakościowych dotyczących zachowań i postawwobec produktu, firmy, zdarzenia itp. W.z. jest prowadzony w formie dyskusjipod kierunkiem moderatora, w której bierze udział 8-12 celowo dobranych osób.W. jest rejestrowany za pomocą ukrytej kamery lub dyktafonu i/lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w reklamie

  Bariery i utrudnienia, na jakie natrafia percepcja haseł reklamowych przezodbiorców przekazu. Czynniki te mogą mieć charakter fizyczny — przezniewłaściwy tekst, obraz, dźwięk, i semiologiczny — złe dobranie koduinformacji przekazywanej w formie —>sloganu reklamy. Typowe z.w r. stanowią:zbyt duża liczba r...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIADOWNIA HANDLOWA

  Przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo zbieraniem i odpłatnym udzielanieminformacji o firmach. Działalność w.h. polega na zbieraniu stale uaktualnianychinformacji o sytuacji majątkowej firm, ich możliwościach kredytowych, wyni-kach działalności itp. Na tej podstawie zainteresowanym osobom są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uzanse giełdowe

  Normy i zasady określone regulaminem —> giełdy, ściśle wg których odbywa się—> handel giełdowy. U.g. obowiązują wszystkich —> uczestników giełdy, przez coułatwiają obrót giełdowy, a także wprowadzają elementy stabilizacji, ciągłości

  1 pewności. Formalizują one funkcjonowanie g. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór między mediami

  Decyzja dotycząca w. optymalnego zestawu m. spośród wszystkich nośnikówreklamy dostępnych i branych pod uwagę przez przedsiębiorstwo. W.m.m.oznacza rozdysponowanie —> budżetu promocji między —> reklamę prasową,—> reklamę radiową, —» reklamę telewizyjną, —> reklamę pocztową, —> reklamękinową i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiązanie poziome cen

  Ustalanie wysokości —» ceny sprzedaży produktu w wyniku porozumień pomię-dzy sprzedawcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego(zbytu, hurtu, detalu), tworzącymi tzw. price ring. Porozumienia te, przybierającepostać zmowy formalnej lub działań prowadzących pośrednio do uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  użyteczność kanału dystrybucji

  Stopień spełnienia oczekiwań określonego segmentu nabywców przez —> kanałdystrybucji danej firmy. Oczekiwania nabywców związane z obsługą dys-trybucyjną dotyczą długości cyklu realizacji zamówienia, łatwości złożenia tegozamówienia, pewności dostaw, gotowości dostarczenia produktów w odpowied-nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek marki

  Zespół cech (atrybutów) kojarzonych przez konsumentów z produktem mar-kowym, nadających mu w ich świadomości i podświadomości unikalną wartość(tworzących „osobowość" m.). W.m. jest postrzegany jako kompozycja (ponie-kąd unikatowych) korzyści (np. niezawodności, trwałości, nowoczesności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wabienie ceną

  Kalkulowanie c. detalicznych kilku wybranych, zwykle popularnych produktów,na poziomie wyraźnie niższym od c. pozostałych produktów, składających się naoferowany nabywcom —> asortyment towarów. Intensywna reklama produktów

  o niższych c. powinna wywołać wzrost zainteresowania nabywców całą ofertą

  i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry