Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA WARIANCJI

  Metoda weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących porównywania średnichpochodzących z więcej niż dwóch —> prób. Testy a.w. pozwalają na sprawdzenie,czy pewne —> czynniki, którymi można dowolnie manipulować w toku —> eks-perymentu, wywierają wpływ na kształtowanie się średnich wartości bada-nych —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

  Rozpoznanie struktury i mechanizmów określonego rynku zagranicznego orazocena stanu i rozwoju jego elementów. Przedmiotem a.r.z. są potencjalne lubrzeczywiste z.r. zakupu (importowe) i sprzedaży (eksportowe). A.r.z. możnaklasyfikować wg różnych kryteriów, m.in. wg: zakresu przedmiotowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA KONSUMENTA

  Ogół czynności poznawczych, zmierzających do opisania lub wyjaśnienia stanurzeczy i rozpoznania czynników i warunków kształtujących ten stan. B.k. składająsię z następujących czynności: gromadzenia, przetwarzania i analizy informacjidotyczących indywidualnych cech konsumenta, —> zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKIETA

  —> Kwestionariusz.

  Metoda gromadzenia informacji oparta na komunikowaniu się badaczaz —> respondentem za pośrednictwem pisemnego przekazu. A. jest zbioremstandaryzowanych technik badawczych. Rozróżnia się a.: pocztową (wysyłkai zwrot pocztą), masową (opublikowaną w prasie, zwrot pocztą)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sekwencyjna

  Analiza polegająca na testowaniu hipotezy statystycznej na podstawie —> próby,której liczebność jest ustalana w trakcie trwania —> eksperymentu. Do próbypobiera się kolejno (sekwencyjnie) po jednym elemencie i po każdej takiejczynności podejmuje się jedną z trzech decyzji: 1) przyjąć hipotezę zerową,2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania śledzące reklamy

  Typ badań reklamy prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje badańrynkowych. Istota b.ś.r. sprowadza się do stałej — w pewnym okresie — obser-wacji i określania wielkości różnych mierników informujących o skuteczno-ści —> kampanii reklamowej (np. wskaźniki świadomości reklamy, przychylnościwobec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASORTYMENT

  Zestaw produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki(fabryki, sklepy, banki itp.). Zestaw ten można opisać za pomocą kryteriów:szerokości a. (-> asortyment szeroki), głębokości (długości) a. (-> asortymentgłęboki) i -> zwartości asortymentu. Kryteria te określają domenę i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  analiza strategiczna

  Rodzaj analizy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa (organizacji), charakterystycznydla koncepcji zarządzania strategicznego, polegającej na wszechstronnym anali-zowaniu i konfrontowaniu wyników badania przedsiębiorstwa i jego otoczeniaw celu stworzenia podstawy do projektowania i realizacji długofalowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest jakościowy

  Dokument wystawiony przez producenta lub instytucję upoważnioną do ocenyjakości na podstawie przeprowadzonej analizy —> produktu. Zależnie od rodzajuproduktu a.j. jest wystawiany obowiązkowo lub na życzenie odbiorcy. A.j.alternatywny polega na stwierdzeniu, że produkt „spełnia wymagania" lub „niespełnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

  Metoda identyfikacji i oceny wartości czynników (elementów zasobów) istotnychz punktu widzenia oceny —> siły konkurencyjnej (potencjału) przedsiębiorstwa.Celem a. jest zidentyfikowanie atutów (m.s.) i słabości przedsiębiorstwa (s.s.)oraz określenie jego kompetencji (predyspozycji) w zakresie prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt

Do góry