Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Budżet marketingu

  Element ogólnego budżetu (planu finansowego) przedsiębiorstwa, który dotyczymarketingu. Jest oparty na prognozie wszystkich kosztów wynikających z działańmarketingowych przedsiębiorstwa w ciągu miesiąca, kwartału, roku, a niekiedy2-3 lat. B.m. jest sporządzany w układzie kosztów bezpośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTER

  Rodzaj bezwalutowej wymiany handlowej występującej w obrocie między-narodowym w warunkach trudności płatniczych jednej lub obu stron biorącychudział w transakcji. Rozliczenia kompensacyjne z tytułu dokonanej —> transakcjihandlowej przyjmują postać „towar za towar" i dotyczą kontaktów handlowychpodmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE MARKETEVGOWE

  Cele wyrażające w określony sposób dążenia przedsiębiorstwa w odniesieniu dowybranego rynku zbytu. Cm. stanowią jeden z rodzajów —> celów funkcjonal-nych, wynikających z podziału głównego c. przedsiębiorstwa (—» cel głównyprzedsiębiorstwa). Cm. mogą być formułowane jako całościowe (np. —> udziałw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet promocji

  Wielkość środków przeznaczonych na —> promocję. B.p. obejmuje: środkifinansowe wydatkowane na wybrane media reklamy (tzw. above-the-line) orazczęść rozdysponowaną na pozostałe środki promocji (tzw. below-the-line).Wielkość b.p. można określić za pomocą różnych metod: pragmatycznych,zorientowanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza swot/tows

  Metoda oceny strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa i poszczególnych dziedzinjego działalności (—> strategicznych jednostek biznesu), polegająca na rozpo-znaniu z jednej strony mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na tle jegogłównych konkurentów (—> analiza mocnych i słabych stron), z drugiej zaś...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audymetr

  Urządzenie elektroniczne służące do pomiaru stopnia oglądalności programówtelewizyjnych w gospodarstwach domowych. A. umożliwia ocenę wielkościi struktury audytorium telewizyjnego, poznanie preferowanych stacji i pro-gramów, określenie czasu i pory największej oglądalności itp. Informacjeuzyskane za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

  Pierwsza faza procesu kształtowania —> koncepcji marketingowej funkcjonowa-nia i rozwoju przedsiębiorstwa, mająca na celu rozpoznanie bieżącego i przewidy-wanego układu czynników wpływających na decyzje dotyczące celów i —» strate-gii marketingowej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia a.s.m. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja

  Rodzaj publicznego —> przetargu, w czasie którego sprzedający może za swójtowar uzyskać najwyższą w danych warunkach —> cenę. Przedmiotem —» handluna a. są towary, których nie da się ujednolicić, wystandaryzować i dlatego niemożna ich kupować bez dokładnego obejrzenia. Transakcje na a. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

  Ocena aktualnego stanu i kierunków zmian zewnętrznych czynników kształ-tujących potencjalne możliwości działania przedsiębiorstwa (—» otoczenie mar-ketingowe), zmierzająca do ustalenia charakteru i rozmiarów przyszłego zapo-trzebowania na określonego rodzaju dobra materialne i usługi oraz warunków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT SPRZEDAŻOWY

  Wrzutowe urządzenie techniczne w formie przestawnej szafy lub gablotyumożliwiające nabycie za określoną gotówkę (w bilonie) popularnych artykułówżywnościowych (porcjowanych i opakowanych), używek, napojów oraz wy-branych artykułów nieżywnościowych powszechnego użytku (standardowych,o powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry