Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  DONATORZY ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Aktywna część społeczeństwa, która swoim działaniem przyczynia się dowspierania działalności i rozwoju o.n. Są to inaczej sponsorzy, fundatorzy,sympatycy o. W zamian za przekazywane środki finansowe, środki materialne,pracę lub czas oczekują korzyści, np. rekompensaty finansowej w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dobra przemysłowe

  Produkty materialne wykorzystywane do wytwarzania innych d. i usług, zużywa-ne w toku produkcji albo jednorazowo (np. surowce), albo stopniowo (np.maszyny). Materialne i usługowe składniki procesu wytwarzania. Podstawąklasyfikacji d.p. jest sposób uczestniczenia w procesie wytwarzania dóbr i usług.Do d.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHODY OSOBISTE

  Dochody, które są pieniężnym wyrażeniem spożycia indywidualnego i oszczęd-ności, pomniejszone o podatki od dochodów. D.o. są konsekwencją podziałuspożycia na indywidualne i zbiorowe. Do d.o. zalicza się wynagrodzeniapieniężne, emerytury, renty, d. rolników ze sprzedaży produktów rolnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA WYŻSZEGO RZĘDU

  Dobra, które zaspokajają bardziej luksusowe potrzeby, tak że w miarę wzrostudochodów jednostki udział wydatków na d.w.rz., w stosunku do ogólnej sumywydatków, wzrasta. D.w.rz. charakteryzują się wysokim stopniem przetworzeniai wysoką jakością. Decyzje o zakupie d.w.rz. zależą w dużym stopniu odczynników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA NIETRWAŁE

  Konsumpcyjne d. żywnościowe i nieżywnościowe, zużywane w jednym lub kilkuaktach konsumpcji. D.n. dzielą się na d. o stałych preferencjach konsumpcyjnych,które cechuje niska elastyczność popytu (np. mleko, chleb) oraz d. o zmiennychpreferencjach konsumpcyjnych, których zakup zależy w znacznej mierze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WARSTWOWY

  Jedna z metod —» doboru losowego polegająca na podziale całej —> populacjigeneralnej na tzw. warstwy i dokonaniu bezpośredniego losowania niezależ-nych —> prób w obrębie każdej warstwy. Podział populacji na warstwy musi byćrozłączny i wyczerpujący, a same warstwy muszą być jednorodne i różnić...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECENTRALIZACJA HANDLU

  Zjawisko przesuwania się i wychodzenia nowych ośrodków zakupu, zwłaszczaośrodków wielkopowierzchniowych, poza tradycyjne, centralne strefy handlowemiast. Podstawową przyczyną d.h. był niezwykle silny rozwój urbanistycznyi demograficzny przedmieść. Ponadto dodatkowymi przyczynami były: wzrostcen działek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOFAZOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na wylosowaniu w pierwszej faziewiększej —> próby losowej, którą poddaje się wstępnym badaniom ankietowym,a następnie w drugiej (lub dalszej) fazie losuje się w obrębie tej samej kategoriijednostek jedną lub więcej mniejszych prób losowych. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  decyzje marketingowe

  Decyzje podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa/korporacji w odniesieniudo celów rynkowych oraz w obszarze funkcjonalnym (pionie) marketingu, służąceosiąganiu tych celów. D.m. dzieli się na strategiczne, taktyczne i operacyjne(standardowe). D. strategiczne dotyczą wyboru celów strategicznychoraz —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOSTOPNIOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na kolejnym losowaniu zespołówjednostek coraz niższego stopnia powstających z podziału zespołów wyższegostopnia. Najpierw wybiera się —> jednostki losowania pierwszego stopnia składa-jące się z dużych zespołów —> jednostek badania. Następnie jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry