Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Dywersyfikacja pozioma

  Rodzaj —> dywersyfikacji polegającej na wprowadzaniu nowych (zmodernizo-wanych) produktów, przy wykorzystaniu istniejącej (pokrewnej) technologii,sprzedawanych za pomocą już istniejącego systemu dystrybucji dotychczasowegoproduktu. Ten typ d. wewnętrznej jest stosowany przez producentów produktów

  znanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura

  Dokument będący rachunkiem wystawionym przez sprzedającego na towarysprzedane i wydane lub wysłane kupującemu, jak również za wykonane usługi.F. określa wysokość żądanej zapłaty, stanowi podstawę rozliczenia z odbiorcą--płatnikiem. W rozliczeniach bezgotówkowych opłacenie f. następuje za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDUKACJA I OCHRONA KONSUMENTA

  Aktywne oddziaływanie na opinie, postawy i postępowanie konsumentów w celuukształtowania zasad społecznie racjonalnego zachowania się w procesie kon-sumpcji. E. nie może ograniczać się do zabiegów manipulacyjnych wo-bec —> konsumenta. Motywami skłaniającymi do rozwoju e.k. są np. nie-znajomość przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtry reklamy

  Czynniki, które mogą zniekształcać sens, intencje i zamiary —> emitenta reklamy.F.r. wynikają z nieumiejętności „przełożenia" celów i założeń strategii marketin-gowej na dane hasło reklamowe, niedostosowania reklam zagranicznych dokrajowych uwarunkowań kulturowych, wyboru niewłaściwych — z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT DEMONSTRACJI

  Dążenie konsumentów do wyróżniania się na tle innych poprzez zakup i użyt-kowanie wybranych produktów i usług. Grupy wzorotwórcze konsumentóww kraju lub za granicą poprzez swoje preferencje i styl życia upowszechnionyprzez środki masowego przekazu lub osobiste obserwacje oddziałują na kształ-towanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja w organizacjach niezyskowych

  Instrument marketingu wykorzystywany w celu wyboru —> kanałów dystrybucjidostępnych i dogodnych dla klientów i -> donatorów organizacji niezyskowych.Opracowanie —> strategii dystrybucji wymaga znajomości cech produktu i ocze-kiwań odbiorców. W odniesieniu do klientów o.n. o wyborze kanałów d.decydują:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cen

  Postępowanie producentów będące wyrazem zorientowania polityki c. na ma-ksymalizację zysku, polegające na celowym doborze klientów, którym oferuje sięprodukt po c. niższej od oferowanej innym. D.c. wymaga wyszukiwania segmen-tów rynku charakteryzujących się odmienną elastycznością popytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja fizyczna

  Działalność zorientowana na osiąganie zysku, która obejmuje planowanie,realizację i kontrolę fizycznego przepływu -> produktów z miejsc ich wy-tworzenia do miejsc ich sprzedaży finalnym nabywcom. Fizyczny przepływproduktów składa się z dwóch podstawowych, powtarzających się na prze-mian (niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług

  Instrument -> strategii marketingowej wykorzystywany w celu tworzenia warun-ków realizacji u. dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy.W strategiach dystrybucji usług wykorzystuje się takie środki, jak —> kanałydystrybucji (bezpośrednie i pośrednie), gęstość i lokalizacja sieci usługowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostosowywanie polityki cen

  Ustalenia dokonywane przez sprzedawcę odnośnie do zmian c. pod wpływemzmian warunków rynkowych, tj. c. czynników wytwórczych (kosztów), warun-

  ków konkurencji, —> pojemności rynku i —> chłonności rynku. Szczególnym tegowyrazem jest planowanie zmian c. produktu w procesie przechodzenia przezkolejne fazy jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt

Do góry