Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Internacjonalizacja przedsiębiorstw

  Proces polegający na włączeniu się p. w działalność gospodarczą poza krajemmacierzystym. W prowadzeniu działalności na rynkach zagranicznych możnawyróżnić kilka faz ekspansji p. W początkowej fazie i. przedsiębiorstwokoncentruje się na własnym (macierzystym) rynku krajowym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  alkulowanie cen wg yield management

  Metoda ustalania c. wg popytu, stosowana przez firmy wykorzystujące —> róż-nicowanie cen. Metoda ta polega na stosowaniu takich kombinacji c. i ilościoferowanego produktu, które przynoszą maksymalny przychód w danym czasie.Jej istotą jest wykorzystywanie różnicowania c. w sterowaniu wielkością zapasudanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen „penetracji rynku"

  Ustalanie c. nowego produktu, przeznaczonego dla szerokiego kręgu konsumen-tów, w nawiązaniu do kształtowania się popytu pod wpływem niskiej c. po-czątkowej i intensywnej reklamy tego produktu. Niska c. początkowa mazniechęcić konkurentów do rywalizacji i ułatwić maksymalizację sprzedaży,a w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

  Podstawowa organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje inte-resy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnościwytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej. Do zadań i.p.-h. należą:inicjowanie i rozwój indywidualnej przedsiębiorczości, koordynacja i pomocorganizacyjna...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura handlu

  Zespół materialnych, technicznych oraz organizacyjnych środków realizacjifunkcji handlowych. Głównym składnikiem i.h. jest —> sieć handlowa, w tym siećpunktów sprzedaży detalicznej oraz sieć magazynowa. Ponadto i.h. obejmujetakże środki transportowe, automaty sprzedażowe, techniczne środki gromadze-nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  hierarchia potrzeb

  Naturalna kolejność p. od p. biologicznych, takich jak nasycenie głodu, ubranie,mieszkanie, poprzez p. wynikające z sytuacji człowieka w procesie pracyi w środowisku społecznym, aż po p. wynikające z przesłanek psychologicznychkażdej jednostki. Wg A. Marshalla, zaspokojenie p. niższego rzędu pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowatorzy

  Grupa konsumentów, którzy pierwsi akceptują nowy produkt. Tworzą ją zwyklenie bojący się ryzyka, wykształceni, zamożni młodzi ludzie o szerokichhoryzontach społecznych i wysokim statusie społecznym. Są bardziej podatni naoddziaływanie pozapersonalnych środków informacji niż na sugestie sprzedaw-ców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermarket

  Duży —> sklep samoobsługowy z artykułami żywnościowymi i nieżywnoś-ciowymi o minimalnej powierzchni 2500 m2, wywodzący się z —» supermarketu.Wysoka atrakcyjność h. wynika z ich agresywnej —> polityki cenowej, dużejdostępności komunikacyjnej dla klientów zmotoryzowanych oraz sprawnejorganizacji procesu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje cenowe

  Warunki stawiane producentom przez pośredników — uczestników danegokanału dystrybucji, zwykle hurtowników lub detalistów — odnoszące się do faktu,że cena zakupu umożliwi im utrzymywanie zapasów towarowych na pożądnympoziomie i zapewni osiąganie zysku oraz że —> rabaty udzielane ich konkurentombędą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  instrumenty marketingu

  Narzędzia wykorzystywane przez daną firmę w określonej strategii. Do najważ-niejszych i.m. należą: polityka innowacji, strategia -> nowego produktu, politykaasortymentowa, —» różnicowanie cen. Skuteczne okazują się różne —> upustyi —» rabaty stosowane dla odbiorców i dostawców. Niezwykle efektywnaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry