Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Licencjonowanie marek

  Strategia marki polegająca na zawarciu umowy pomiędzy licencjodawcą-właś-cicielem —> marki a licencjobiorcą, zgodnie z którą licencjobiorca uzyskuje prawodo oznaczania swoich produktów m. licencjodawcy. Licencja może być: 1) wy-łączna — licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania jej innym osobomlub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kurs giełdowy

  Oficjalna cena walorów będących przedmiotem —» handlu giełdowego, ustalonana danej —» sesji giełdowej. Istnieją dwie metody ustalania i podawania k. na—» giełdzie: 1) metoda określania jednego średniego k.g. na danej sesji, wg któregozawarto większość transakcji oraz 2) metoda publikowania k., wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER KANAŁU DYSTRYBUCJI

  Uczestnik —> kanału dystrybucji zdolny do kontrolowania i wywierania wpły-wu na zmianę decyzji podejmowanych przez innych jego uczestników. O do-minującej pozycji 1. decyduje zazwyczaj jego wielkość, przewaga rynkowa,prestiż w danej branży, posiadany zasób dóbr niematerialnych, dostęp doinformacji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytoryczniei graficznie. K. jest podstawowym narzędziem pomiarowym znajdującymzastosowanie w takich metodach gromadzenia informacji, jak: —> ankieta,—> obserwacja, —» wywiad. Pytania w k. mogą mieć formę zdania pytającego,oznajmującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty dystrybucji

  Nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie dostar-czania produktów od wytwórcy do finalnych nabywców. K.d. obejmują k. pro-jektowania, funkcjonowania i kontroli wykorzystywanych —> kanałów dystry-bucji. W ich strukturze można wyróżnić k. ogólne zarządzania sprzedażą, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MAGAZYNOWANIA

  Nakłady wyrażone w pieniądzu, związane z utrzymywaniem własnych m., wy-najmowaniem powierzchni magazynowych, realizacją pomocniczych —> funk-cji magazynów (tzw. przerobu handlowego). Można wśród nich wyodrębnić:1) stałe k. utrzymywania m. — niezależne od wielkości przechowywanychzapasów oraz liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MARKETINGU

  Koszty obejmujące wszystkie k. działalności/działań marketingowych. Należą dok. okresowych (są zaliczane do okresu, w którym powstały). K.m. dzieli się nabezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich k.m., odnoszonych do każdegoproduktu lub ich grupy, należą m.in.: k. opakowań i magazynowania, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kontroling marketingu

  Dziedzina kontrolingu strategicznego i operacyjnego odnosząca się do ocenyrealizacji odpowiednio strategicznych i rocznych (krótkookresowych) planówmarketingowych. Niekiedy wyróżnia się też marketingową kontrolę wyników (expost) oraz —» marketing-audyt, zarówno w ujęciu strategicznym, jak i w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koszty obsługi zamówień

  Koszty związane z uzgadnianiem, przyjęciem i realizacją z. Obejmują one k.:wymiany informacji, przyjęcia —> zamówienia, sporządzenia dokumentacjiniezbędnej do sfinalizowania transakcji, sprawdzania wiarygodności kredytowejklienta, wystawiania faktury, ustalania i inkasowania należności, tworzeniai...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  Rodzaj statystycznej współzależności między wartościami jednej zmiennej (->ce-chy) a odpowiadającymi im średnimi wartościami drugiej zmiennej i odwrotnie.Wyróżnia się k. prostą (badanie współzależności między dwiema zmiennymi),k. cząstkową (badanie współzależności między dwiema zmiennymi przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry