Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  MARKETING MIĘDZYNARODOWY

  Skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na —» rynkumiędzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia —> potrzeb nabywcówpoprzez proces wymiany odbywający się pomiędzy systemami społecznymiróżnych krajów. Działania te obejmują rozpoznanie potrzeb i oczekiwańnabywców, rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing-mix

  Kombinacja czterech podstawowych —> elementów marketingu: —> produktu,—> ceny, —> dystrybucji i —» promocji, na której opiera się każda —» strategiamarketingowa. Elementy te są też nazywane zmiennymi decyzyjnymi, ponieważfirma może odmiennie kształtować ich wielkości — zależnie od sytuacji rynkoweji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing-mix usług

  Zintegrowane działania przedsiębiorstwa na —> rynku usług, obejmujące okreś-lone —> instrumenty marketingu. W ujęciu klasycznym m.-m.u. łączy czteryinstrumenty, tworząc tzw. kompozycję „4P": —» usługi, -> cenę usług, —> dys-trybucję usług oraz —> promocję usług. Nowsze podejścia do m.-m.u. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing niezróżnicowany

  Zespół działań, które polegają na skierowaniu jednolitej oferty do całego rynkui zignorowaniu odmienności segmentów tego rynku. Oferta uwzględnia to, copowszechne w potrzebach nabywców, a nie to, co odmienne. Opracowany produkti program marketingowy są kierowane do możliwie największej liczby nabyw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Zespół aktywnych działań skierowanych na podmioty otoczenia w celu kreo-wania satysfakcji i życzliwego stosunku do o.n. W realizacji swoich progra-mów marketingowych o.n. posługują się —> instrumentami marketingu, ta-kimi jak o. gospodarcze, ale z zachowaniem specyfiki ich stosowania w warun-kach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA MIESZANA

  —» Marka składająca się z —» marki producenta i —> marki pośrednika. M.m. jeststosowana wówczas, gdy: 1) duże przedsiębiorstwo dysponuje nadwyżkamizdolności produkcyjnych i, aby zintensyfikować sprzedaż, godzi się na opa-trywanie wyrobów także znakiem pośrednika (np. firma Michelin produkuje opo-ny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA POŚREDNIKA

  —> Marka nadawana przez dystrybutora. M.p. jest stosowana przez wielkieorganizacje hurtowe i detaliczne, a zwłaszcza przedsiębiorstwa filialne. Tensposób nadawania m. jest przeważnie następstwem integracji dużych przedsię-

  biorstw handlowych z mniejszymi producentami, dzięki czemu produkty opa-trzone m...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA PRODUCENTA

  —» Marka wytwórcy dóbr lub usług. M.p. podnosi prestiż przedsiębiorstwa, a takżezwiększa krąg jego odbiorców (—> wierność produktowi), co pozwala korzystaćz efektu skali. Dobra m. produktu umożliwia narzucanie pośrednikom wyższych—> cen. M.p. stosują najczęściej wielkie, renomowane przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA USŁUG

  —> Marka służąca identyfikacji usług sprzedawcy (lub ich grupy) i wyróżnianiuich spośród konkurencji. Ze względu na niemożność fizycznego oznakowania—> usługi, odbiorca rozpoznaje m.u. poprzez bezpośredni kontakt z materialnymiwarunkami jej świadczenia bądź też — pośrednio — dzięki środkom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing

  Podporządkowanie wszystkich działań przedsiębiorstwa w sferze produkcjii obrotu towarowego podstawowemu celowi, którym jest zaspokajanie potrzebnabywcy. Termin „marketing" jest używany w wielu znaczeniach, przypisuje musię różny zakres i treść funkcjonalną, co znajduje wyraz w jego różnychdefinicjach. Wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt

Do góry