Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  marża brutto

  Miernik finansowy wskazujący wkład określonej jednostki obrachunkowej(produktu, grupy produktów, segmentu rynku, jednostki organizacyjnej) w po-krycie kosztów stałych i tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. M.b.występuje w formie kwotowej lub procentowej (w stosunku do przychodu zesprzedaży). Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer projektu

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za kierowanie pracami zespołuspecjalistów z różnych dziedzin, np. ekonomistów, inżynierów, projektantów,wyznaczonych do opracowania i przygotowania do wprowadzenia na ryneknowego produktu i/lub nowej działalności. Prace te obejmują kreowanie i ocenęidei nowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA HANDLOWA

  Cena pobierana przez hurtowników i detalistów za świadczone na rzeczsprzedawcy usługi związane z dokonywaniem —> obrotu towarowego. W ujęciurachunkowym stanowi różnicę między -> ceną sprzedaży a ceną zakupu towa-rów. W zależności od szczebla obrotu, na którym są dokonywane transakcje kupnai sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer rynku

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie o —> organizacji marketingu zorien-towanej na rynek za nadzór nad komórkami i jednostkami przygotowującymiprodukt adresowany do określonych grup odbiorców (r. docelowych), np.jednostkami produkcji; kierownik r. Współpracuje z komórkami funkcjonalnymizarządu (w tym z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowe zasady postępowania

  Zbiór zasad, które dana firma akceptuje, przyjmując orientację marketingową.M.z.p. obowiązują wówczas, gdy: 1) firma uznaje w swym działaniu kluczowąpozycję klienta-odbiorcy, śledzenie i zaspokajanie jego potrzeb stanowi warunekprzetrwania i rozwoju firmy, 2) nie ma nowoczesnego marketingu bez —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketingowy system decyzyjny

  Całościowe (systemowe) rozstrzygnięcia w kwestii rynku podejmowane przezkierownictwo przedsiębiorstwa na podstawie informacji uzyskanych z otoczenia.Zebrane informacje podlegają analizie, przetworzeniu i interpretacji z punktuwidzenia podejmowanych decyzji. Uzyskane dane powinny wyeliminowaćnietrafne decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowe programy instrumentalne

  Narzędzia operacyjnego planowania i organizowania przedsięwzięć związanychz użyciem poszczególnych instrumentów oddziaływania na rynek: produktów,systemów dystrybucji, kampanii reklamowych itp. M.p.i. określają kolejność,czas trwania oraz wykonawców zadań odcinkowych i czynności wiążących sięz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PERSONALNY

  System sposobów postępowania i zachowania przedsiębiorstwa zorientowanegona oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tegonastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak klientów, którychinteresy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa. Wg m.p.pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING WEWNĘTRZNY

  Działania przedsiębiorstwa służące stworzeniu takiego zespołu personelu, któryw sposób świadomy i umotywowany realizuje m. w praktyce. Do środkówsłużących osiąganiu tego celu można zaliczyć: politykę kadrową w przedsiębior-stwie, programy szkolenia pracowników, system motywacji do lepszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PRZEMYSŁOWY

  Zespół działań skierowanych na obsługę transakcji kupna-sprzedaży na —> rynkudóbr przemysłowych. Rynek dóbr przemysłowych obejmuje jednostki i organiza-cje, które kupują i sprzedają dobra do dalszej produkcji lub materiały niezbędne dofunkcjonowania instytucji. Przedmiotem transakcji na tym rynku są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry