Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Merchandising

  Zintegrowany system działań przedsiębiorstwa handlowego w zakresie planowa-nia i kształtowania usługi handlowej pod względem treści, formy, miejsca, ilości, 

  czasu, jakości i ceny. Jest to termin rozpowszechniony głównie w USA. Należy goutożsamiać z marketingiem handlowym lub jeszcze bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA KWOTOWA

  —> Marża handlowa wyrażona jako kwota powiększająca cenę zakupu towarów.Stosowanie m.k. eliminuje wpływ zmian cen na wielkość przychodu nettopośrednika. W formie kwotowej kalkulowana jest często —> marża handlowabrutto, tj. część m. pośrednika, która służy na pokrycie jego przewidywanychkosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metoda burzy MÓZGÓW

  Metoda grupowego myślenia (generowania nowych pomysłów). M.b.m. polegana tym, że zgromadzone i celowo dobrane osoby (nie więcej niż osiem)wymieniają poglądy na zadany temat, zgłaszają nowe pomysły i rozwiązania.Spotkanie takie trwa zwykle krótko (do 30 min) i jest bardzo intensywne. Zebraneidee i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marża procentowa

  Marża handlowa wyrażona jako procent -> ceny sprzedaży lub ceny zakupu. Jakoprocent ceny sprzedaży wyraża się powszechnie —> marżę handlową bruttoi —> marżę podstawową. M. jako procent ceny sprzedaży („w sto") jeststosowana, gdy hurtownik lub detalista kalkuluje ceny wg popytu finalnychnabywców lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketingowy system informacyjny

  Zbiór danych, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzebyi możliwości firmy. Konstruując m.s.i. firma bierze za podstawę strukturę decyzjipodejmowanych przez kierownictwo, strukturę i. niezbędnych do podjęcia tychżedecyzji, źródła i. i sposoby ich powiązania z danym s.i. Niemałe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metoda DELFICKA

  Seria powtarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej grupyekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk dotyczących przyszłegorozwoju zjawisk i procesów będących obiektami badania. M.d. polega naprzygotowaniu listy pytań skierowanych do specjalistów z różnych dziedzin,pracujących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  media reklamy

  Środki masowego przekazu, za pomocą których przedsiębiorstwo lub działającaw jego imieniu i na jego zlecenie —> agencja reklamowa (—> emitent reklamy)przekazuje na rynek treść reklamy. W procesie transmisji informacji wykorzystujesię różne media (nośniki): prasę, radio, telewizję, kino i pocztę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maruderzy

  Grupa konsumentów, którzy najpóźniej akceptują —» nowe produkty, dopierowówczas, gdy utraciły one cechy innowacji. M. są słabo wykształceni, małoczytają i dysponują niewielką siłą nabywczą. Kupują zwykle nowe produktyw fazie schyłkowej —> cyklu życia produktu. M. stanowią ok. 16% —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA IDEALNEJ MARKI

  Jedna z metod skalowania —> preferencji oparta na porównaniach m. produktówz m. najbardziej preferowaną przez konsumentów. M. najbardziej preferowanąjest hipotetyczna wartość produktu lub usługi w analizie uporządkowanychpreferencji. Marka ta stanowi tzw. idealny punkt na —> mapie percepcji w —> ska-lowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer produktu

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie p., a zwłaszcza za osiąganie celówmarketingowych związanych z danym p. w przedsiębiorstwie (korporacji) o zło-żonym portfelu p. (—> organizacja marketingu zorientowana na produkt); kierow-nik produktu. Współpracuje zarówno z komórkami funkcjonalnymi marketingu(np. ds...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry