Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Opakowanie

  Pojemnik lub materiał (np. folia, papier), w którym umieszcza się produkt w celujego ochrony przy przechowywaniu i przewożeniu oraz ułatwienia dystrybucji.O. jest traktowane w marketingu jako: 1) składnik produktu lub 2) autonomicz-ny element —> marketingu-mix, zwiększający jego kompozycję do „5P".O...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena kanału dystrybucji

  Opinia o przydatności danego —> kanału dystrybucji w realizacji zadań dys-trybucyjnych firmy, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. O.k. przeprowadzasię, biorąc pod uwagę: 1) kryteria ekonomiczne (przepustowość k., kosztyhandlowe, nakłady inwestycyjne związane z jego budową, rentowność itp.),2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYW ZAPASÓW

  Wzorcowa wielkość zapasów ustalana na podstawie danych statystycznych o ichdostawach i sprzedaży (zużyciu) w okresach ubiegłych. Podstawą ustalania n.z. sądane charakteryzujące —> cykl dostaw, wielkość jednorazowej dostawy, wielkośći rytm sprzedaży (zużycia), —> zapas...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja

  Nabycie prawa do zakupu w przyszłości (o. cali) lub zobowiązanie się dosprzedaży w przyszłości (o. put) ściśle określonego towaru lub papierówwartościowych po cenie ustalonej i obowiązującej w momencie nabycia tychpraw. Każda o. ma swoją cenę wewnętrzną i cenę czasu. Sprzedający o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena pośredników

  Opinia o użyteczności danego —> pośrednika w realizacji zadań dystrybucyjnychprzedsiębiorstwa, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. P. ocenia się na etapieprojektowania —» kanału dystrybucji, aby dokonać ich wyboru, oraz w trakciejego funkcjonowania, aby ustalić jakość świadczonych przez nich usług...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY PRODUKT

  Produkt, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, doskonalszysposób zaspokaja potrzeby już istniejące. Za n.p. można uznać tylko taki, który poraz pierwszy jest oferowany na danym rynku. N.p. dla wytwórcy czy sprzedawcynie musi być nowością tylko dla —> konsumenta. Obok n.p. wyróżnia sięp...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  odbiór ilościowo-jakościowy dostawy

  Sprawdzanie zgodności ilości i jakości (niekiedy kompletności) przedmiotu do-stawy z danymi ustalonymi w —> umowie kupna-sprzedaży. Tryb o. jest zazwy-czaj określany w umowie. Koszty przeprowadzenia o.i.-j. dostarczonych produk-tów ponosi zwykle sprzedający. Nabywca po sprawdzeniu otrzymanej dostawyi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  obniżka ceny

  Liczba jednostek pieniężnych, wyrażona procentowo lub kwotowo, o którąobniżono oferowaną nabywcom —> cenę podstawową produktu. O.c. jest in-strumentem często wykorzystywanym, zwłaszcza w handlu detalicznym, w celu:dostosowania swoich c. do c. konkurentów, przeciwdziałania tworzeniu sięnadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  oferta

  Formalna propozycja ze strony osoby lub przedsiębiorstwa dotycząca dokonaniatransakcji, wykonania pracy lub objęcia stanowiska. W o. są określone istotnewarunki przyszłej umowy (przedmiot, cena, warunki płatności, termin, miejscedostawy). Może być złożona ustnie lub pisemnie. W obrocie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT

  Wymiana dóbr lub środków pieniężnych między —» podmiotami rynkowymiw związku z zawieraniem transakcji kupna-sprzedaży. Termin używany w wieluznaczeniach, głównie dla odzwierciedlenia ilości lub wartości sprzedaży w jedno-stkach —> zbytu, —> hurtu lub —> detalu, a także w instytucjach finansowych(banki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry