Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY PERYFERYJNY

  Wielofunkcyjny, wielkopowierzchniowy kompleks zakładów handlu detalicznegozlokalizowany na obrzeżach większych skupisk ludności. O.h.p. funkcjonujązgodnie z zasadą „kompletny zakup za jednym razem". Odciążając —> ośrodkihandlowe śródmiejskie oraz —> ośrodki handlowe dzielnicowe, o.h.p. „przyciąga-ją"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASAŻ HANDLOWY

  Budowlano-architektoniczna forma zgrupowania —> punktów sprzedaży detalicz-nej i placówek usługowych w centrach starych miast, zlokalizowanych prostopad-le do ulicy, niejako w głębi budynku frontowego. Sklepy rozmieszczone po obustronach zamkniętego i zadaszonego przejścia (łącznika dwóch równoległych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY ŚRÓDMIEJSKI

  Celowa koncentracja sklepów z artykułami częstego i okresowego zakupu oraz siećsklepów wysoko wyspecjalizowanych, tzn. o asortymentach wąskim i głębokim,obejmująca również artykuły luksusowe i rzadko nabywane. O.h.ś. występująw miastach od 250 tys. mieszkańców. Głównymi obiektami handlowymi o.ś.są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pERCEPCJA SLOGANÓW REKLAMY

  Proces postrzegania, przetwarzania i przyswajania przez odbiorcę (adresata) treściprzekazu, zakodowanego w formie sloganu reklamowego. Jako wynik złożonych,psychicznych procesów percepcji i wartościowania informacji pojawia sięokreślona reakcja —» odbiorcy reklamy w postaci uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE KONSUMENTA

  Zespół czynników i warunków bezpośrednio lub pośrednio wpływających nazachowania i decyzje —> konsumenta. O. bliższe, czyli oferta dóbr i usług,infrastruktura konsumpcji w miejscu zamieszkania oraz oferta pracy przynoszącejdochód, wywiera wpływ bezpośredni. O. dalsze, tj. instytucje i normy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILOTAŻ

  Integralna część procesu badawczego (—> etapy badań marketingowych), w którejnastępuje sprawdzanie (testowanie) narzędzi badawczych (kwestionariuszy,materiałów pomocniczych). Celem p. jest ujawnianie i opisanie reakcji —> re-spondenta na poszczególne pytania —» kwestionariusza. P. powinien ujawnićsposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE MARKETINGOWE

  Zespół warunków, w jakich przedsiębiorstwo poszukuje szans opłacalnego działa-nia na rynku. Składają się na to wszystkie podmioty rynkowe (—> podmioty rynku),organizacje i różne czynniki, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa i jegorezultaty. Na rynku przedsiębiorstwo zderza się z zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PlMS

  Zasada, sformułowana na podstawie badań empirycznych przedsiębiorstw amery-kańskich, określająca związki zachodzące między wielkością i dynamiką zyskuosiągniętymi dzięki powiększeniu udziału przedsiębiorstwa w rynku a realizowa-ną przezeń -> strategią marketingową. Wykorzystywana jako...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet

  Jednostka ładunkowa uformowana przeważnie z produktów lub mniejszychjednostek ładunkowych, ściśle do siebie przylegających (np. rury, belki, arkuszeblachy), zabezpieczona za pomocą materiałów spinających (np. taśm, drutu)i przeznaczona do mechanicznego przeładunku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan marketingowy

  Projekcja działań rynkowych obejmująca ustalenia dotyczące: celów działania,wyboru —> rynku docelowego, pozycji produktu względem cech wyrażającychgłówne preferencje nabywców, struktury kompozycji instrumentów oddziaływa-nia na rynek, kosztów planowanych działań (—> budżet marketingu) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt

Do góry