Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeby

  Stan (lub proces, w którym taki stan występuje) braku czegoś i zarazem czynnikmotywujący do działania w celu odpowiedniej zmiany tego stanu. P. powstająw każdym wymiarze istnienia człowieka i na każdym etapie jego rozwoju.Wszystkie p. są nieograniczone co do czasu, liczby i przestrzeni. P. biologicznemają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby podstawowe

  Rodzaj —> potrzeb, które wynikają z biologicznych wymagań organiz-mu człowieka, są obiektywne i powszechnie zaspokajane. P.p. to p. zaspokajaniagłodu i pragnienia, mieszkania, ciepła, światła i ubrania. P.p. cechuje inercjai silna komplementarność. Wśród p.p. wyróżnia się p. elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  potrzeby wyższego rzędu

  Rodzaj —> potrzeb, które pojawiają się po zaspokojeniu —> potrzeb pod-stawowych i wynikają z różnych źródeł. Są to najczęściej p. związane z urządza-niem mieszkania, zagospodarowaniem wolnego czasu, zdobywaniem wiedzyi poznawaniem świata. P.w.r. są plastyczne i konkurują między sobą. Warunkiemich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia sklepu

  Wielkość obiektu handlowego w układzie poziomym (płaskim) wyrażonaw jednostkach powierzchni (m2). Jest to jeden z podstawowych mierników s.,jego charakterystyka techniczno-architektoniczna i funkcjonalna. Rozróżnia sięp. całkowitą s. (łączna p. wszystkich jego pomieszczeń bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK HURTOWY

  Pośrednik zajmujący się nawiązywaniem i wspomaganiem realizacji transakcjikupna i sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a nabywcami zorganizowanymi bezprzejmowania tytułu własności towarów, pobierający za swe usługi prowizję.Zakres świadczonych usług zależy od specjalizacji p., do których zalicza sięprzede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK W KANALE DYSTRYBUCJI

  Osoba fizyczna lub prawna występująca w —> kanale dystrybucji pomiędzyproducentem a finalnymi nabywcami (konsumentami, instytucjami). Głównymip.w k.d. są —> hurtownicy, detaliści i agenci. Użyteczność p.w k.d. zależy odzapotrzebowania na jego działalność ze strony ogniwa, które go poprzedza lub teżpo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  portfel technologiczny

  Jedna z metod —> analizy portfelowej, odmiana —» macierzy ADL. Opiera się nazałożeniach: cyklu życia technologii oraz ich zdolności do generowania nadwyżkifinansowej oraz kreowania —> przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Okreś-la obszar dziewięciu potencjalnych strategii inwestycyjnych w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZUKIWANIE IDEI NOWEGO PRODUKTU

  Pierwsza faza procesu —> rozwoju nowego produktu. Punktem wyjścia rozpo-częcia p.i.n.p. są potrzeby potencjalnych nabywców. Pomysły na n.p. mogąpochodzić z wielu źródeł: od klientów, dystrybutorów, pracowników i zarządu,własnych laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych oraz analizy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK

  Osoba fizyczna lub prawna działająca jako ogniwo pomiędzy producentema finalnym odbiorcą towaru lub usługi. Współcześnie pośrednictwem trudnią sięfirmy i osoby wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach —> obrotu (np.kupno-sprzedaż towarów, ubezpieczenia, operacje finansowe, załadunek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  polityka cen „trading UP"

  Polityka wysokich cen stosowana przez firmy handlowe jako podstawowyelement —> strategii marketingowej zorientowanej na oferowanie produktówi usług handlowych o wysokiej jakości. Celem tej p. jest przede wszystkimpozyskiwanie klientów z tzw. „górnego rynku", tj. preferujących —>jakośćproduktu i chętnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry