Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  SKALA DYFERENCYJNO-SEMANTYCZNA

  Rodzaj s. postaw (-» skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> skalinominalnej, składającej się z 5-7-stopniowej —> skali porządkowej, zwykledwubiegunowej, ograniczonej z obu stron parami przeciwstawnych kategorii.Skala ta jest wykorzystywana do tworzenia i porównywania profili...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie stopnia użytkowania produktu

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie intensywności korzystania z produktu(np. papierosów, leków, wyjazdów turystycznych). Rodzaj —> segmentacji rynku,której punktem wyjścia jest —> produkt. Zależnie od nasilenia popytu konsumen-tów dzieli się zwykle na cztery grupy: 1) „tych, którzy w ogóle nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WEWNĘTRZNY

  Układ wyodrębniający się terytorialnie, o zbliżonych warunkach podejmowaniadecyzji kupna-sprzedaży przez poszczególne podmioty rynkowe. Jest to jedno-cześnie obszar, na którym obowiązuje jednolite ustawodawstwo regulujące ogółstosunków pomiędzy podmiotami występującymi na danym r.w. Tworzą sięwówczas...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA PSYCHOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie przynależności do klas społecz-nych, stylu życia, zainteresowań, cech osobowości. Rodzaj -» segmentacjirynku, której punktem wyjścia jest —> konsument. Przynależność do klasspołecznych kształtuje preferencje konsumenta odnośnie do żywności i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZETELNOŚĆ POMIARU

  Ścisłość wyników uzyskiwanych przy powtarzaniu p. w tych samych warunkach.Wyniki rzetelne są pozbawione błędów przypadkowych (—> błąd przypadkowy).Do najbardziej znanych metod badania r.p. należą: metoda powtarzania p., metodap. równoległych, metoda połówkowa i metoda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA RYNKU

  Podział rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homoge-niczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazy-wane —> segmentami, które wyznaczają obszar ekspansji przedsiębiorstwai stanowią punkt odniesienia dla ustalenia —> rynku docelowego zbytu orazformułowania —> strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENT RYNKU

  Względnie jednorodna (homogeniczna) grupa konsumentów, do których kierujesię działania marketingowe, wyodrębniona w procesie —> segmentacji rynku napodstawie określonego kryterium lub kryteriów. Poprawnie wyodrębniony s.powinien spełniać kryteria: 1) mierzalności (możliwość uzyskania informacjio cechach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor usług

  Rezydualna część gospodarki, która obejmuje wszystkie gałęzie poza rolnictwemi leśnictwem (s. I) oraz przemysłem i budownictwem (s. II). Do s.u. (s. III) zaliczasię: transport i łączność, obrót towarowy, gospodarkę komunalną i mieszkaniową,ochronę zdrowia, oświatę, naukę, administrację, finanse...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA DEMOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie cech osobistych konsumentów lubcech —> gospodarstw domowych, np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazycyklu życia rodziny, religii, narodowości. Rodzaj —> segmentacji rynku, którejpunktem wyjścia jest —> konsument. S.d. opiera się na założeniu, że konsumencio...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PRÓBNY

  Doraźnie dobierany lub stały zespół jednostek —> zbiorowości statystycznej (osób,rodzin, sklepów), które systematycznie udzielają informacji w związku z eks-perymentem przeprowadzanym przez organizatora badań. R.p. wykorzystuje sięstosując sprzedaże próbne, czyli sprzedaże na małą skalę, przed...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry