Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  spirala reklamy

  Zjawisko zmienności funkcji reklamy w poszczególnych fazach —> cyklu życiaproduktu na rynku. W fazie wprowadzania r. znajduje się w tzw. stadiumpionierskim, pełniąc głównie funkcje informacyjne. W fazie wzrostu r. przechodziw stadium konkurencyjne, w którym zasadniczym zadaniem staje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja

  Działalność zmierzająca do ograniczenia liczby odmian dóbr łub usług celemumożliwienia wytwórcy korzystania z ekonomii skali. Jest najczęściej realizo-wana poprzez wybór: 1) jednego lub kilku produktów spośród wielu ist-niejących i uznanie go za typowy dla danej grupy, 2) najlepszych z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spis

  Metoda —> pomiaru bezpośredniego polegająca na okresowym rejestrowaniustanu rozwoju danego zjawiska w ściśle określonym czasie. Celem s. jestokresowa kontrola zmian badanego zjawiska w czasie. S. może dotyczyć ludności(wówczas określa się go mianem cenzusu) albo rzeczy (nosi wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym

  Oferowanie konsumentom tego samego produktu po identycznych cenach przezjednakowe kanały dystrybucji i wspieranego przez identyczne kampanie promo-cyjne we wszystkich krajach, w których działa dane przedsiębiorstwo (ujęciedosłowne). W praktyce pojawia się dylemat, które elementy —» strategiimarketingowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsorowanie

  Instrument —> promocji i —> public relations, którego istotą jest subsydiowanieważnych lub atrakcyjnych — z punktu widzenia —> image firmy — dziedzin życia 

  społecznego: .sportu, sztuki, kultury, nauki, edukacji, ekologii itp. Wsparciefinansowe lub rzeczowe udzielane przez sponsora jest „nagłaśniane" w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereoreklama

  Rodzaj reklamy wykorzystującej równocześnie dwa lub więcej środków masowe-go przekazu, np. prasę i radio, kino i telewizję. Następuje w ten sposób„przerzucenie pomostu reklamowego", zwiększenie zasięgu i wzrost praw-dopodobieństwa przekształcenia audytorium przekazu reklamy w —> rynekdocelowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż

  Zespół organizacyjnych, technicznych, prawnych oraz finansowych czynnościprzedsiębiorstwa lub jego służb, związanych z odpłatnym dostarczeniem dóbr lubczęści usług do zainteresowanych podmiotów. S. jest jedną z podstawowychfunkcji marketingowych każdego przedsiębiorstwa wyrażającą jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy racjonalny

  —> Slogan reklamy apelujący do świadomości i logiką przytaczanych informacjiprzekonujący adresata r. do zakupu. S.r.r. zawiera zazwyczaj podstawowe dane 0 właściwościach produktu, jego parametrach technicznych i jakościowych, posiadanych atestach i świadectwach homologacji, długości okresu gwarancji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż bezpośrednia

  Odpłatne dostarczanie towarów bezpośrednio do miejsca zamieszkania klientabez pośrednictwa sklepu czy innych stacjonarnych obiektów handlowych. Abyzakupić towar, klient najpierw powinien otrzymać informację o aktualnej ofercieasortymentowej firmy handlowej, a następnie powinien podjąć decyzję i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP POWSZECHNY

  Mały —> sklep samoobsługowy oferujący szeroki asortyment (—> asortymentszeroki) artykułów częstego zakupu żywnościowych i nieżywnościowych (ichudział nie przekracza z reguły 15% ogólnych obrotów sklepu). Powierzchnia salisprzedażowej wynosi od 120 m2 do 399 m2. W Polsce s.p. jest odpowiednikiem—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt

Do góry