Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  struktura konsumpcji

  Wzajemne relacje między elementami systemu k. System k. składa się z trzechpodsystemów: 1) przedmiotowego, 2) podmiotowego i 3) kształtowania k.

  Głównym kryterium podziału przedmiotowego podsystemu k. są —> potrze-by ludzkie, a zwłaszcza ich charakter i hierarchia. Podsystem ten dzieli sięna: k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie cen

  Działania przedsiębiorstw, w których wykorzystuje się instrument c. jako środekosiągania celów rynkowych. Działania te muszą być zintegrowane z s. w zakresiepozostałych instrumentów marketingu-mix. S.c. stosowane przez przedsiębior-stwo wynikają z określonych sytuacji na —> rynku, np. pozycji danych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie dystrybucji usług

  Działania przedsiębiorstw usługowych, w których wykorzystuje się instrument—> dystrybucji jako środek osiągania celów rynkowych. Działania te muszą byćzintegrowane z s. w zakresie pozostałych instrumentów marketingu-mix. O wybo-rze s.d. decydują: charakter potrzeb w zakresie u., częstotliwość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ROZWOJU RYNKU

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na pozyskiwaniu dla dotych-czasowych produktów nowych r. zbytu. Może to się odbywać przez: 1) wprowa-dzenie produktu na nowy obszar geograficzny, 2) stworzenie tzw. r. dodatkowego,z czym wiąże się znalezienie nowych zastosowań dotychczasowego produktu lub3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA RZUCAJĄCEGO WYZWANIE

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących drugą lub dalszą pozycję na danym rynku i przyjmujących jako celstrategiczny zdobycie przywództwa rynkowego lub poprawienie dotychczasowejpozycji kosztem danego konkurenta. Podstawowym warunkiem skuteczności tejs. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA SEGMENTACJI RYNKU

  Strategia marketingowa mająca na celu zwiększenie skuteczności działań rynko-wych dzięki dostosowaniu kompozycji instrumentów marketingowych do prefe-rencji poszczególnych, względnie jednorodnych grup nabywców występującychna danym rynku (—> segmentacja rynku). W zależności od liczby segmentów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia przyciągania

  Rodzaj strategii promocyjnej, zmierzającej do wytworzenia i ciągłego pod-trzymywania dużego popytu finalnego poprzez adresowanie instrumentówpromocji do finalnych nabywców. Popyt stworzony dzięki s.p. wywołuje efekt„przyciągania" (ang. pulling) produktu od konsumenta do kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia przywództwa kosztowego

  Ogólna strategia konkurencji, polegająca na działaniu przedsiębiorstwa jakoproducenta lub sprzedawcy przy niskich kosztach całkowitych. Stosowanie tej s.wymaga takiej alokacji i realokacji zasobów, aby uzyskać największą produktyw-ność ich wykorzystania w sferze działań operacyjnych (produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia rozwoju produktu

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzaniu nowych p.na dotychczasowy rynek zbytu. Może to być produkt wchodzący w miejscetakiego, który wszedł już w fazę schyłkową swego cyklu życia (—> cykl życiaproduktu) lub produkt poszerzający dotychczasowy zakres asortymen-towy oferty. S.r.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia popychania

  Typ działań dystrybucyjnych i promocyjnych, w których producent wykorzys-tuje personel sprzedażowy do oddziaływania na poszczególne ogniwa dystry-bucji, tj. hurt i detal. Głównym zadaniem promocji w s.p. jest „pchanie" (ang.pushing) produktu przez wybrane kanały rynku. S.p. zmierza do utrzymaniaefektu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry