Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  system informacji o konsumpcji

  Zbiór danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, opisujących stan i —> strukturękonsumpcji. S.i.o k. obejmuje cztery przekroje: 1) przedmiotowy (rzeczowy),2) podmiotowy (—> konsumenci i —> gospodarstwa domowe), 3) przestrzenny(struktury osiedleńcze) i 4) czasowy (krótkie, średnie i długie okresy)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl obsługi

  Odpowiednio dobrany zespół metod, środków i działań sprzedawcy mających nacelu pozyskanie klienta i sfinalizowanie sprzedaży dobra lub usługi w punkciesprzedaży detalicznej. Wyróżnia się dwa przeciwstawne s.o. klienta, czylihard-selling oraz soft-selling. Hard-selling odpowiada tradycyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl życia

  Specyficzny zespół codziennych zachowań określonej zbiorowości ludzkiej,który jest wyrazem położenia społecznego i umożliwia jej społeczną identyfika-cję. S.ż. to nie tylko zachowania ludzkie, lecz także psychofizyczne mechanizmybędące podstawami owych zachowań, a zwłaszcza —> motywy, —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUMIENIE W KANALE DYSTRYBUCJI

  Przepływy informacji, środków rzeczowych i finansowych realizowane przezposzczególnych uczestników —> kanału dystrybucji. Najważniejsze s. w k.d.tworzy przepływ: 1) informacji (np. zbieranie i przekazywanie informacjidotyczących potencjalnych nabywców, odbiorców, konkurentów, szans i za-grożeń), 2) promocji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE KONKURENTÓW RYNKOWYCH

  Strategie marketingowe wyróżnione ze względu na typy uczestników walkikonkurencyjnej w danym sektorze (gałęzi konkurencyjnej) oraz z uwagi napodejmowane przez nich działania (zachowania) konkurencyjne. Do s.k.r. na-leżą s.: liderów r., pretendentów, naśladowców i specjalistów od nisz (luk) r.Wśród s...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

  Strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej orazsposobu ekspansji na r.z. i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydują-cym o wyborze właściwej s. jest pozycja przedsiębiorstwa na r. (atuty konkuren-cyjne) porównywana z atrakcyjnością rynku. W przypadku słabych atutów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefowa cena dostawy

  Cena dostawy płacona przez nabywców (odbiorców) towaru w jednakowejwysokości w ramach określonej strefy geograficznej. Najczęściej stosuje sięsystem wielostrefowy o zróżnicowanych c: im dalej położona strefa, tym wyższac. w niej obowiązuje.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA

  Strategia konkurencji polegająca na dążeniu do pozytywnego, jakościowegowyróżnienia własnej oferty spośród ofert konkurentów. Służy temu przedewszystkim kształtowanie specyficznych cech produktów przy uwzględnieniuzróżnicowanych preferencji nabywców, które w skrajnym przypadku prowadzi dopozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura cen

  Ogół relacji między c. produktów oferowanych przez danego sprzedawcę.U podstaw kształtowania s.c. leżą współzależności po stronie zbytu i/lub kosztówprodukcji (sprzedaży). Powodują one, że c. maksymalizująca zysk ze sprzedażyproduktu nie może być ustalana w oderwaniu od c. pozostałych produktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGICZNA JEDNOSTKA BIZNESU

  Organizacyjnie wyodrębniona część przedsiębiorstwa, względnie jednorodnaz punktu widzenia wymagań efektywnego zarządzania marketingowego. Głów-nymi kryteriami wyodrębnienia s.j.b. są: rodzaj zaspokajanych potrzeb, typklientów, alternatywne technologie. Do charakterystycznych cech s.j.b. zaliczasię: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry