Marketing /2 137 prac/

 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Faza procesu —> rozwoju nowego produktu, polegająca na ustaleniu rzeczywistejzdolności r. do zaakceptowania —> nowego produktu, zależnie od różnychwariantów opakowań, cen, sposobów sprzedaży, reklamowania itp. Zakres t.r.zależy z jednej strony od kosztów zamierzonego inwestowania w produkt i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA KONSUMENTÓW

  Wyodrębnienie i opis typów —> konsumentów na podstawie badań empirycznychzróżnicowanych zachowań badanych grup k. oraz czynników i mechanizmówwywołujących to zróżnicowanie. T.k. odgrywa istotną rolę w —> segmentacjirynku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja handlowa

  Wiele powiązanych ze sobą działań, których wynikiem jest osiągnięcie zamierzo-nych celów handlowych przez strony biorące w nich udział. T.h. składa się z kilku 

  faz: 1) przygotowawczej (zebranie informacji, —» ofert, —» badania marke-tingowe), 2) zawarcia umowy z dostawcą lub odbiorcą produktów, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBYTEK

  Ujemna różnica między stanem towaru w momencie wydania lub rozliczania sięa stanem w momencie przyjęcia tego towaru. Wyróżnia się u. naturalnei nadzwyczajne. U. naturalne są następstwem fizykochemicznych lub biologicz-nych właściwości towarów (wysychania, wyciekania, ulatniania się itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST ODTWORZENIOWY

  Metoda pomiaru i oceny stopnia, w jakim został zapamiętany dany środekpromocji. T.o. umożliwia: badanie stanu świadomości nabywców o istnieniudanego przedsiębiorstwa, produktu, znaku firmowego i ocenę jego zmian podwpływem poszczególnych narzędzi promocji. Jest także narzędziem badaniapostaw nabywców z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST RYSUNKOWY

  Technika projekcyjna będąca graficzną odmianą —> testu uzupełniania zdań.Test ten składa się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowędwu lub więcej osób. Wypowiedzi są ujęte w „dymkach" lub „balonikach",z których co najmniej jeden jest pusty. Zadaniem —> respondenta jest ułożeniei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  test skojarzeń słownych

  Technika projekcyjna polegająca na zbieraniu informacji, w której bodźcemkierowanym do —> respondenta jest pojedynczy wyraz. Respondent udzielaspontanicznej odpowiedzi. T.s.s. ma wiele cech podobnych do —> testu uzupeł-niania zdań. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN DOSTAWY

  Termin przekazania d. kupującemu. Niedostarczenie d. w ustalonym dniu lubokresie powoduje skutki określone w umowie lub —> ogólnych warunkach dostaw.Terminowość d. można oceniać na podstawie wskaźnika relacji liczby d.opóźnionych do otrzymanych ogółem.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMS OF TRADE

  Stosunek, w jakim jedne dobra wymienia się na inne w obrocie między-narodowym. Cenowe t.o.t. wyrażają stosunek cen towarów eksportowanych docen towarów importowanych; towarowe t.o.t. — proporcje ilościowe, w jakichposzczególne towary uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wzajemniewymieniane;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST KINOWY

  Metoda pomiaru skuteczności reklamy. Jej istota sprowadza się do oceny zmianpreferencji nabywców uczestniczących w eksperymencie (np. w sali kinowej)i pomiaru stopnia ich gotowości do zakupu reklamowanego produktu. Skutecz-ność reklamy mierzona za pomocą t.k. wyraża się zmianą ostatecznych decyzjinabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry