Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie może być zastosowanie metody etnograficznej w badaniach afazji?

  W innej swojej pracy (Pąchalska 2002) autorka przedstawia szczegółowo stosowanie metod etnograficznych w badaniu afazji. W tym rozdziale wskazuje na wykorzystanie metody etnograficznej do celów szczegółowego badania chorego z afazją. Metoda etnograficzna nadaje się przede wszystkim i w całości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie baterie diagnostyczne stosuje się w procesie diagnozowania chorego z afazją?

  Oprócz opisanych powyżej testów, ukierunkowanych na ocenę poszczególnych funkcji językowych oraz ich możliwych zaburzeń, możemy stosować jedną z kompleksowych baterii diagnostycznych afazji.

  Definicja używanego lu terminu bateria jcsl sporna. Zdaniem niektórych autorów, bateria to:

  1.    grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /18 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak oceniać zdolności komunikacyjne chorych z afazją w życiu codziennym?

  Test dotyczący komunikacyjnych zdolności w życiu codziennym (Communi-cation Abilily in Daily Life - CADL) został opracowany przez Holland (1977). Teoretyczną podstawę tego testu stanowi spostrzeżenie owej autorki w kwestii występowania różnic między mierzalnymi zachowaniami językowymi a tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /8 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak często należy badać pacjenta z afazją za pomocą jednej z baterii diagnostycznych?

  Należy lu raz jeszcze podkreślić, żc pacjent powinien być badany okresowo podczas trwania terapii logopedycznej, a w szczególności przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu. Te i inne badania okresowe trzeba oddzielić wyraźnie od terapii w tym sensie, że w czasie badania nic pomagamy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia chorego z afazją

  W stosunku do dużej liczby chorych z zaburzeniami mowy będącymi następstwem uszkodzenia mózgu, za mało jcsl ośrodków, które mogłyby zapewnić chorym stale i regularne ćwiczenia mowy. Mimo że pożądana jesi w tym względzie ścisła współpraca całego zespołu leczącego, to w praktyce, z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można badać zaburzenia dyskursu?

  W literaturze afazjologiczncj można znaleźć różne sposoby badania dyskursu, przy czym należy przyznać, żc większość tych metod, bez względu na ich ewentualne walory naukowe, nic nadaje się do stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Wielu logopedom badanie dyskursu może wydawać się nawet...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy przesiewowego badania afazji są dostępne na polskim rynku?

  W chwili obecnej na polskim rynku istnieją dwa testy przesiewowego badania afazji:

  przesiewowy test badania afazji (An Aphasia Screening Test) opublikowany w wersji angielskiej przez Whurr (1983) w autoryzowanej wersji polskiej opracowanej przez autorkę niniejszego rozdziału (Pąchalska 1994),

  test...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wywiad kliniczny?

  W kontekście pracy klinicznej określenie wywiad kliniczny należy rozumieć dość szeroko, a zarazem niemal w tym samym sensie, w którym mówimy o wywiadzie wojskowym. Tak rozumiany wywiad kliniczny obejmuje całość procesu zbierania informacji o pacjencie i jego problemach z różnorodnych źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

  Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy. Chodzi tu o takie badania, ukierunkowane na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega weryfikacja hipotez dotyczących diagnozy afazji?

  Jak wielokrotnie podkreślała autorka w tym rozdziale, szeroko rozumianą diagnozę ustalamy w sposób dynamiczny i heurystyczny przez cały okres kontaktu z pacjentem (Pąchalska, MacQuccn 2002 a), na postawie przyjętej przez nas definicji afazji z jednej strony, z drugiej zaś na podstawie naszej obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt

Do góry