Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie cele ma terapia dziecięca?

  Ogólnym celem oddziaływań terapeutycznych jest stworzenie dziecku z zaburzeniami rozwoju optymalnych możliwości kształtowania tych cech osobowości oraz funkcji, dzięki którym może ono dobrze funkcjonować w rodzinie oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne, zapewniające powodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzują się metody kliniczne?

  Obserwację prowadzi psycholog w czasie różnorodnych kontaktów z dzieckiem. Obserwacja występuje zawsze jako nieodłączny element towarzyszący innym metodom, np. rozwiązywaniu zadań testowych. Dostarcza bardzo bogatego i cennego materiału klinicznego, który pomaga zinterpretować ilościowe dane uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak organizuje się terapię - jakie są formy, rodzaje i warunki prowadzenia terapii?

  P o d s t a w y p r a w n e prowadzenia terapii wobec dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (0-3 roku życia) zawarte są w przepisach Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Objęcie opieką dzieci starszych regulują przepisy resortów zdrowia i oświaty - głównie Ministerstwa Edukacji Narodowej i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób metody eksperymentalne weryfikują hipotezy diagnostyczne?

  Weryfikację hipotez diagnostycznych przeprowadza psycholog za pomocą eksperymentu klinicznego i testów. Spośród różnego rodzaju eksperymentów psychologicznych w badaniu dzieci stosuje się eksperyment diagnostyczny nie standaryzowany. Ma on charakter eksperymentu naturalnego, jest bowiem prowadzony w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy skuteczność oddziaływania terapeutycznego?

  S k u t e e z u o ś ć profilaktyki i terapii zależy od wielu czynników:

  1.    nauczyciela-terapeuty: jego osobowości, wiedzy i doświadczenia praktycznego. postawy wobec dziecka i jego problemów, umiejętności współpracy;

  2.    dziecka:

  a) jego możliwości intelektualnych im lepsze, tym łatwiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie można wyróżnić modele rozwoju psychoruchowego?

  Rozwój psychomotoryczny można więc scharakteryzować zc względu na tempo rozwoju. Jeżeli rozwój przebiega bez zakłóceń, to w chwili badania wiek rozwoju psychoruchowego dziecka, określany za pomocą wspomnianych metod psychologicznych, odpowiada wiekowi życia, np. WR = 6 lat i WŹ = 6 lat. Model takiego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rozpoznajemy rodzaje zaburzeń i według jakich kryteriów dokonuje się ich klasyfikacji?

  Równie trudnym jak odróżnienie normy od patologii zadaniem jest postawienie diagnozy zawierającej określenie rodzaju zaburzeń. Z tym zagadnieniem wiąże się interesujący problem klasyfikacji zaburzeń. M. Przełącznikową i M. Susułowska (1969) oraz H. Spionek (1965, 1973) omawiając go podkreślają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /5 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest norma?

  Pojęcie normy jest wieloznaczne i istotna jest świadomość, w jakim znaczeniu posługujemy się tym terminem. Najczęściej używamy tego pojęcia w znaczeniu statystycznym, klinicznym i teoretycznym.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny trudności w klasyfikowaniu zaburzeń?

  Jak wykazano, można dokonać wielu klasyfikacji zaburzeń, ze względu na różne kryteria ich podziału. Klasyfikacje te nie są zadowalające. Rozróżnienie zaburzeń czynnościowych i organicznych jest tego przykładem. W przypadku zaburzeń organicznych mamy do czynienia nic tylko z uszkodzeniem struktury...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie normy w znaczeniu statystycznym?

  W tym znaczeniu norma jest średnią lub p r 2 c c i ę t n ą. O stwierdzeniu normy decyduje uzyskanie wyniku zbliżonego do średniej (dopuszczalna jest różnica o tzw. jedno odchylenie standardowe). Wynik taki uzyskuję 2/3 dzieci w badanej populacji (np. dzieci w wieku szkolnym). Wyniki wykraczające poza...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry