Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są konsekwencje braku wczesnej i fachowej pomocy psychopedagogicznej?

  Jedną z najpoważniejszych tego konsekwencji jest powstawanie wtórnych zaburzeń emocjonalnych i groźba neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich niepowodzeń szkolnych (Spionek 1965; Bogdanowicz 2003). Inną konsekwencją drogą radzenia sobie ze stresem jest obniżenie motywacji i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika procesu badania diagnostycznego, metod i technik stosowanych w psychologii klinicznej dziecka?

  Badania psychologiczne dzieci mają swoją specyfikę. Często badanie prowadzimy w obecności matki, jeżeli odizolowanie od niej wzbudza silny sprzeciw lub lęk dziecka. Staramy się stworzyć warunki, w których dziecko szybko i tak dobrze zaadaptuje się do sytuacji badania, żeby nie zdawało sobie sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką strukturę ma psychologiczne badanie diagnostyczne?

  Diagnozowanie, czyli postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego, ma - zdaniem A. Lewickiego formę zbliżoną do badania nauko w ego stosowanego przy rozwiązywaniu praktycznych problemów klinicznych. W toku badania psycholog:

  a) stawia problem,

  b) wysuwa hipotezy, czyli prawdopodobne rozwiązanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawy prawne opieki psychologiczno - pedagogicznej?

  Organizacja opieki nad dziećmi opiera się na aktualnym rozporządzeniu ministra edukcji narodowej i sportu z 15 stycznia 2001 r. (DzU 2001, nr 13, poz. 110) w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Umożliwia ono objęcie dzieci kompleksową opieką psychologiczną i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin terapia?

  Pojęcie terapia (grec. therapeia Meczenie’) rozumiane jest szeroko jako wszelkiego rodzaju forma pomocy udzielanej pacjentowi, której celem jest usunięcie lub złagodzenie zaburzeń. Pojęcie to, związane początkowo z medycyną, weszło na stałe do terminologii psychologii, logopedii, pedagogiki, socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są specyficzne cechy diagnozy dziecięcej?

  Diagnoza kliniczna dziecka ma wspólne z diagnozą kliniczną dorosłych, omówione wyżej podstawy teoretyczne i metodologiczne. Ma leż swoje cechy Specyficzne, które podczas diagnozowania należy uwzględnić. Są to:

  a) b r a k motywacji u dzieci do poddania się badaniom diagnostycznym (brak uczucia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika terapii dziecka?

  Cechy psychiki dziecięcej i jego sytuacji życiowej powodują, że:

  a) dziecko nie zdaje sobie s p r a w y ze swoich trudności i dysfunkcji rozwojowych, dlatego nie przychodzi na terapię z własnej inicjatywy i nie wykazujc chęci zmiany swojego zachowania np. usprawnienia funkcji, opanowania umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rola pedagoga w diagnozowaniu wielospecjalistycznym?

  Jak już wspomniano, pełna diagnoza jest efektem współdziałania zespołu specjalistów. Należy podkreślić tu rolę nauczyciela. On pierwszy powinien dostrzec dziecko, które wymaga pomocy, ponieważ jest do tego fachowo przygotowany. Rodzice bywają mniej obiektywni i najczęściej nie posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stosuje się terminy wobec różnych form terapii?

  Ze względu na ogólne cele oddziaływania terapeutycznego możemy wyróżnić:

  a) rehabilitację, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zapewnienie dziecku odpowiedniego do wieku i możliwości poziomu sprawności i wykształcenia;

  b) rewalidację, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie grupy metod wyróżnia się wśród metod diagnostycznych i jaką rolę odgrywają one w diagnozie?

  W psychologii do poznawania dziecka, oceny jego rozwoju i zachowania służą metody diagnostyczne, które można zaliczyć do dwóch głównych grup. Są to:

  a)    m e t o d y kliniczne obserwacja, wywiad, rozmowa z dzieckiem, analiza wytworów i dokumentów, które pozwalają na postawienie hipotez odnośnie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry