Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co stanowi podstawę interpretowania patomechanizmu zaburzeń?

  Osobnym zagadnieniem jest wyjaśnianie natury związków przyczynowo-skutkowych, jakie zachodzą pomiędzy czynnikami patogennymi oraz między nimi a zaburzeniami. Chodzi tu o interpretację mechanizmów zaburzeń zachowania, ze wskazaniem roli czynników biologicznych i psychologicznych. Interpretacja ta powinna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy rodzaj i rozmiar zaburzeń?

  Analizując przypadki, w których rozwój psychomotoryczny przebiega nieprawidłowo, znajdujemy zazwyczaj w wywiadzie informacje o działaniu c zy n -n ików patogennych, zarówno biologicznych, jak i społecznych. Rodzaj czynnika patogennego nie przesądza o jego skutkach, a więc o rodzaju, głębokości czy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak należy rozumieć termin język?

  Język można rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia: filozoficznego (np. L. Wittgenstein), językoznawczego (np. R. Jakobson), psychologicznego (np. W. Wundt) czy semiotycznego (np. U. Eco) - szereg informacji na ten temat zawiera praca I. Kurcz (1976). Chcąc wyjaśnić znaczenie terminu język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczy prawo tła i prawo torowania drogi w patomechanizmie dysleksji?

  Rozpatrując patoniechanizm zaburzeń uwarunkowanych działaniem kilku czynników, H. Spionek (1965) objaśnia prawo torowania drogi. Dotyczy ono zmniejszania się odporności układu nerwowego pod wpływem uprzedniego „torującego” działania niekorzystnych czynników.

  Na przykład wstrząs mózgu jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy języka, którym posługuje się człowiek?

  Nadrzędnym pojęciem w stosunku do języka jest kod, a więc wszelki system znaków służących porozumiewaniu się. Kody naturalne stanowią wyposażenie biologiczne zwierząt do porozumiewania się wewnątrz- i międzygatunkowego.

  Należy do nich i język lud/ki, który różni się od języka zwierząt tym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy okresem działania czynnika patogennego, jego siłą i konsekwencjami?

  Zdaniem H. Spionek (1965), w przypadkach ciężkich zaburzeń i deformacji rozwojowych zazwyczaj działały pojedyncze czynniki patogenne o dużej sile i we wczesnym okresie rozwoju płodowego. W przypadkach zaburzeń lekkiego stopnia wiele słabszych czynników patogennych działało jednocześnie bądź...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kompetencja językowa?

  Termin kompetencja j ę z y k o w a (competence language) pochodzi od N. Chomskyego i w rozumieniu tego autora oznacza „zdolność właściwą gatunkowi ludzkiemu do posługiwania się językiem”. Ta kompetencja umożliwia zarówno rozumienie, jak i produkowanie ze skończonej dla danego języka liczby elementów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem polietiologia zaburzeń i jak można opisać związki pomiędzy czynnikami patogennymi?

  Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci są najczęściej polietiologiczne. Oznacza to, że dziecko podlega działaniu złożonego układu czynników patogennych, a obserwowane zaburzenia uwarunkowane są splotem przyczyn biologicznych i społecznych. Ich powiązania w obrazie patoinechanizmu są liczne i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje pełni język?

  Wszystkie podziały funkcji językowych wywodzą się z klasycznego podziału funkcji znakowych K. Biichlcra. Każda wypowiedź odnosi się do rzeczywistości (funkcja symboliczna), wyraża stan psychiczny i uczucia nadawcy (funkcja ekspresy wna) i wywołuje określone reakcje odbiorcy, mając wpływ na jego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /12 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak należy analizować związki pomiędzy czynnikami patogennymi oraz ich konsekwencjami? Jak odróżnić zaburzenia pierwotne i wtórne?

  Rozpatrując patomechanizm należy ustalić rodzaj, stopień, zakres zaburzeń. Wskazać zaburzenia dominujące i współistniejące. Konieczne jest dokonanie analizy związków współistnienia i związków p r z y c z y nowo-skutk o w y c h między czynnikami patogennymi, zaburzeniami i ich konsekwencjami...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry