Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co oznacza termin mowa i jakie są składniki mowy?

  •    Mowa - według T. Milewskiego (1975) to dźwiękowe porozumiewanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś powiadamia.

  •    Z kolei M. Maruszewski (1970) uważa, że mowa stanowi zespół czynności składających się na procesy porozumiewania się za pomocą języka, który jest podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /9 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

  Jak ustalono wśród autorów nie ma zgodności na temat przedmiotu badań logopedii. Jednym z głównych przeciwników lansowanego od lat stanowiska, że przedmiotem logopedii jest mowa - jest S. Grabias. Zagadnieniami komunikacji językowej interesuje się bowiem wiele dyscyplin naukowych i to właśnie zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /13 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: komunikacja językowa, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna i kompetencja kulturowa?

  Zachowania językowe (mowa), rozumiane jako byt biologiczny, psychologiczny i społeczny jednocześnie, można utożsamiać z komunikacją języków ą. „Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć w komunikacji językowej, musi jak pisze S. Grab i as (1997 b, 30) - mieć do dyspozycji pewnego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie specjalności wyróżnia się w logopedii?

  Przyjmujemy, że zakres logopedii teoretycznej jest zgodny z pojęciem teorii logopedii, wyróżnionej przez S. Grabiasa, podobnie jak zakres logopedii stosowanej, nazywanej przez niego praktyką logopedyczną (zob. s. 319). Zdaniem tego autora „teoria logopedii winna rozwijać refleksję w kierunku diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem umysłowych sprawności realizacyjnych?

  Sprawność języków a dotyczy zarówno rozumienia, jak i mówienia, i stanowi ona wypadkową czterech umiejętności, a więc językowej sprawności systemowej, społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej (Grabias 1986). Pierwsza z nich, czyli sprawność systemowa, związana jest z kompetencją językową, a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /5 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zadania logopedii oraz realizujących je nauczycieli i logopedów?

  Zadaniem logopedii teoretycznej jest integrowanie i wskazywanie możliwości wykorzystania w praktyce wyników badań poświęconych komunikacji językowej i jej zaburzeniom, prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych. Zadaniem tejże dziedziny jest też wypracowanie metod i narzędzi służących...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: nadawanie, odbiór, ekspresja mowy, percepcja mowy?

  Analizę mowy z perspektywy biologicznej rozpocznijmy od wyjaśnienia pojęć zachowanie i odbiór, którymi określa się czynności mowy. W szerokim znaczeniu terminy te odnoszą się:

  •    nadawanie - do czynności aparatu wykonawczego mowy (który obejmuje mięśnie warg, języka, podniebienia, krtani oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest związek logopedii z innymi dziedzinami wiedzy?

  Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa; mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu porozumienie. Inne nauki zajmują się tylko niektórymi aspektami tych zjawisk. Przedmiotem ich badań są albo poszczególne składniki mowy, to jest język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich struktur organizmu człowieka zależą czynności nadawania i odbioru mowy?

  Mowa jest złożoną czynnością psychiczną i w jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Czynność t;i zależy od stanu aparatu wykonawczego mowy, który jest niezbędny do prawidłowej artykulacji, od aparatu odbiorczego, warunkującego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /15 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy

  Większość terminów i pojęć wyjaśnianych w tej części opracowania szczegółowo została omówiona w rozdziałach I, 2 i 5, poświęconych lingwistycznym, medycznym i psychologicznym podstawom, których znajomość jesl niezbędna do studiowania logopedii.

  Ze względu na to, że komunikacja językowa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry