Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Kiedy rozwój mowy dziecka uznaje się za nieprawidłowy?

  Zdaniem I. Styczek (1980) mowa jest nieprawidłowa wówczas, gdy różni się od tej, która jest w użyciu danej grupy społeczne. To stwierdzenie odnosi się do mowy już ukształtowanej, natomiast w odniesieniu do dzieci poniżej 7 roku życia do wad nie zalicza się okresowo występujących nieprawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniem mowy, wadą mowy a wadą wymowy?

  Te trzy pojęcia różni głównie ich zakres znaczeniowy. Zaburzenie mowy jest terminem najszerszym, oznaczającym - jak już podkreślano wszelkie nieprawidłowości mowy, wywołane zarówno czynnikami egzogennymi (środowiskowymi), jak i endogennymi - od prostej wady wymowy do niemożności mówienia włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska określa się mianem zaburzenia języka?

  Zaburzenia j ęzy k a wynikają z braku kompetencji językowej (fonolo-gicznej, semantycznej i syntaktycznej). Dochodzi do nich w wyniku uszkodzenia tych obszarów w korze mózgowej (i niektórych poza nią), które są odpowiedzialne za językową organizację informacji, czyli za programowanie mowy. za...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy wymowę uznaje się za błędną?

  Błędami wymowy (syn. dysortofonia) są:

  •    zakłócenie prawidłowej wymowy (ortoepii). realizacja fonemów niezgodna z normą ortofon czną, przejawiająca się podstawianiem, opuszczaniem, zniekształcaniem, dodawaniem głosek w wyrazie. Błędy wymowy należy odróżnić od wad wymowy. Są jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez zaburzenia mowy?

  Zaburzenia mowy (syn. defekty mowy, deficyty mowy, patologia mowy, zaburzenia komunikacji, zniekształcenie mowy, zaburzenie sprawności językowej). Zaburzenie zachowania językowego to termin szerszy od pojęć wada mowy i wada wymowy, gdyż obejmuje swoim zasięgiem wszelkie nieprawidłowości mow'y - bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiemy na temat mózgowej organizacji języka?

  W kwestii mózgowej organizacji języka w ontogenezie dotychczas powszechny był pogląd, żc rozwój strukturalno-czynnościowy mózgu kończy się około 7 8 roku życia. Do tego wieku mózg jest fizjologicznie bardziej plastyczny niż powyżej owej granicy wiekowej, co łączy się z brakiem przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega przejęzyczenie?

  Przejęzyczeniem (syn. pomyłka wymawianiowa, deformacja językowa) jest:

  •    przypadkowa, doraźna deformacja wyrazu; niezamierzone odstępstwo od normy wymawianiowej, powstałe niezależnie od stopnia opanowania mowy;

  •    pomyłka, doraźny błąd. Jest jednym z objawów zniekształceń syntagmaty-cznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a zaburzeniami języka?

  Różnicę tę najlepiej obrazuje porównanie afazji, którą uważa się za zaburzenie języka z anartrią (dysartrią), która jest zaburzeniem mowy. E. Herman (1965, 178) tak oto przed laty scharakteryzował ową różnicę: „anartryk n ie może mówić, a afatyk nic u m i e mówić’'. Zaburzenia anartryczne lub...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega proces kształtowania się mowy w ontogenezie?

  Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nic jest umiejętnością wrodzoną. Wprawdzie jej rozwój uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych organizmu człowieka, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest możliwe bez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /17 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między wadą wymowy a błędem wymowy?

  Przy wadzie wymowy najczęściej nie ma warunków do prawidłowej wymowy (nieprawidłowa budowa bądź niepełna sprawność narządów mowy czy słuchu) i zazwyczaj człowiek na świadomość zaburzenia. Natomiast przy błędzie wymowy istnieją wszelkie podstawy, by mówić prawidłowo, jednakże na skutek braku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry