Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak dzieli się zaburzenia mowy według kryterium przyczynowego?

  Kategoryzacje dokonane według kryterium etiologicznego, uwzględniające przyczyny i patomcchanizm zaburzeń mają na celu ukazanie źródła nieprawidłowości i sposobu, w jaki do nich dochodzi. Z opinią I. Styczek zgadza się S. Grabias, który uważa, że klasyfikacje wynikające z biologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /16 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak klasyfikuje się zaburzenia mowy na podstawie objawów?

  W literaturze przedmiotu spotyka się wiele klasyfikacji objawowych, które tworzono już w XVII w. (taksonomia J. Franka, A. Kussmaula). Do współczesnych. znanych kategoryzacji tego typu, stworzonych przez polskich autorów, należą klasyfikacja 1. Styczck i klasyfikacja L. Kaczmarka. W podziałach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega różnica między błędem wymowy a przejęzyczeniem?

  Błędy wymowy są zjawiskiem powtarzającym s;ę, natomiast przejęzyczenia są jednorazowe. W wyniku działania obwodów kontroli mowy (kontroli słuchowej i kinestotycznej) oraz posiadanej wiedzy przejęzyczenie jesi natychmiast przez nadawcę korygowane.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem diagnozy logopedycznej?

  Diagnoza logopedyczna (syn. postępowanie diagnostyczne, diagnozowanie) to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zaburzeń mowy oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechaniz-mu. Objawy ustala się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają terminy: terapia logopedyczna, reedukacja mowy, restytucja mowy i korekta logopedyczna?

  Terapia l o g o p ed y c z n a (syn. logoterapia, postępowanie logopedyczne) jest pojęciem najszerszym spośród wymienianych w powyższym pytaniu. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań

  ukierunkowanych na usunięcie ws/clkich zakłóceń i zaburzeń procesu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a błędami językowymi?

  S. Grabias (1997, 30) uważa, że „różnica między obydwoma pojęciami jesi subtelna. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z odstępstwami od norm językowych i komunikacyjnych. Jednakże pojęcie zaburzenia należy wiązać z niemożnością realizacji prawidłowej. Zaburzenie jest zawsze jedynym możliwym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy wyróżnia się w procesie kształtowania i rozwoju mowy?

  Rozwój mowy (językowej sprawności systemowej) trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy. Według L. Kaczmarka (1966) podział ten opiera się na rozwoju formy wypowiedzi dziecka. Czas trwania owych okresów w odniesieniu do normalnie rozwijającego się dziecka można sprecyzować...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska zalicza się do wad mowy?

  Wada mowy jest terminem węższym, o mniejszym zakresie znaczeniowym niż zaburzenie mowy. Zaburzenie mowy może być wywołane zarówno czynnikiem biologicznym, jak i psychospołecznym, natomiast wada mowy jest spowodowana wyłącznie czynnikiem biologicznym. W praktyce jednak nie przestrzega się tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zależności między rozwojem mowy dziecka a jego ogólnym rozwojem psychomotorycznym?

  Rozwój mowy zależy od ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka, od jego właściwości psychicznych i fizycznych, a także od czynników zewnętrznych (warunków' środowiskowych).

  R o z w ó j psychomotoryczny jest procesem (ciągiem) zmian progresywnych, w którym motoryka jest ściśle powiązana z psychiką...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy operuje się pojęciem wad wymowy?

  Wada wymowy (syn. dyslalia, zaburzenie wymowy, zaburzenie artykulacji, wady artykulacji, nieprawidłowe realizacje fonemów, zaburzenia substancji w płaszczyźnie segmentalncj) to termin najwęższy, stosowany do określenia wadliwych realizacji fonemów, odbiegających od ustalonej przez tradycję normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt

Do góry