Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie zjawiska logopedyczne określa się mianem rynolalii i palatolalii?

  R y n o l a l i a (lac. rhinolalia: syn. nosowanic) zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne i jest to wtedy nosowanic zamknięte (lac. rhinolalia clausa), lub odwrotnie - gdy głoski ustne są wymawiane jak głoski nosowe, tzn. łączą się z rezonansem nosowym, i powstaje nosowanic...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie palatolalia?

  Termin palatolalia (syn. dyslalia palatina, mowa podniebienna, rynola-lia, rynofonia, rynizm) jest stosowany do określania sprzężonych zaburzeń mowy, tj. dyslalii (wielorakiej, złożonej) oraz rynolalii (nosowania), występujących w przypadkach rozszczepów podniebienia. Jego łaciński odpowiednik

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny jąkania?

  Trudno jest oddzielić etiologię od patomcchanizmu jąkania. Opracowano wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny tego zaburzenia mowy, które zostały usystematyzowane w ramach: teorii biologicznych,

  -    teorii psychologicznych.

  -    teorii behawioralnych,

  -    teorii lingwistycznych.

  Neurologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

  Przy nosowaniu zamkniętym przejście do jamy nosowej jest zamknięte (niedrożne) na skutek przerostu śluzówki nosa, obrzęku przy ostrych stanach kataralnych, przerostu trzeciego migdałka. polipów, skrzywienia przegrody nosa. Głoski wymawiane są wtedy z rezonansem ustnym. Warunkiem poprawy wymowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

  Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

  Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zjawisko określane jako mowa bezdźwięczna?

  Mowa bezdźwięczna (syn. ubezdźwięcznianie) definiowana jest jako: nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych, zanik lub brak dźwięczności w danym fonemie (Surowaniec 1993);

  -    zaburzenia w realizacji dźwięczności, które polegają na niewymawianiu głosek dźwięcznych (wyjątek stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin sygmatyzm i jakie są sposoby realizacji głosek dentalizowanych?

  Do najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji należy sygmatyzm (łac. sig-matismus; syn. seplenienie, szeplenienie), czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwóch lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz\ s, i, ć, dź\ sz, ż, cz, dż). Zaburzeniu może ulec artykulacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób mogą być realizowane spółgłoski dźwięczne?

  Mowa bezdźwięczna występuje przeważnie w postaci:

  1.    p a r a l a l i i (substytucji dźwięku) zamiast spółgłosek dźwięcznych wymawiane są odpowiednie bezdźwięczne»

  2.    m o g i l a l i i (elizji dźwięku) - opuszczane są odpowiednie głoski dźwięczne,

  3.    de form a cj i spółgłoski...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje sygmatyzmu właściwego?

  Wyróżnia się następujące rodzaje sygmatyzmu właściwego:

  • seplenienie międzyzębowe (łae.sigmatismus interdental is; syn. seplenienie interdentalne, seplenienie śródzębne, sygmatyzm międzyzębny). Wymowa intcrdcntalna to najczęstsza forma, występująca u dzieci w okresie wymiany uzębienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określa się i kategoryzuje w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych zaburzenia artykulacji?

  W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10 - rewizja dziesiąta) wśród zaburzeń rozwoju psychicznego wyróżnia się zaburzenia rozwoju mowy i języka. Są one zaburzeniami pierwotnymi, a nie „wtórnymi do wyraźnej głuchoty, upośledzenia umysłowego, specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /18 620

  praca w formacie txt

Do góry