Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jak kształtuje się mowa dziecka z uszkodzonym słuchem?

  W procesie rozwoju mowy bardzo ważną rolę odgrywa słuch, jest więc rzeczą oczywistą, żc uszkodzenie słuchu nic pozostaje bez wpływu na przebieg lego procesu. W celu zobrazowania istoty owego zagadnienia, w tabeli 2.7 porównano poszczególne okresy rozwoju mowy i słuchu dzieci słyszących i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: wychowanie słuchowe i trening słuchowy?

  Wychowanie słuchowe - to takie postępowanie pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne z dzieckiem, które pobudza jego rozwój i służy przeciwdziałaniu ncgalywnym skutkom wady słuchu. Polega ono na wykorzystaniu w praktyce wszelkich dostępnych metod i środków, specyficznych dla wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny upośledzenia słuchu?

  A. Pruszewicz (1994), uwzględniając kryterium etiologiczne, podzielił zaburzenia słuchu występujące u dzieci na następuiące grupy:

  1.    głuchota dziedziczna i wady rozwojowe,

  2.    głuchota wrodzona,

  3.    głuchota nabyta, uwarunkowana czynnikami endo- i egzogennymi

  Coraz więcej autorów odchodzi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co przemawia za koniecznością wczesnej interwencji w przypadku wad słuchu?

  W ostatnich latach szczególnie podkreśla się znaczenie wczesnego wykrywania wad słuchu i rehabilitacji dla późniejszego rozwoju dziecka. Wczesne wykrycie głuchoty i wczesne podjęcie działań interwencyjnych stanowi warunek poprawy funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwoju.

  Możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /10 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: pole mowy, formant, rezerwa ślimakowa, zjawisko wyrównywania głośności, audiogram i skotomaty?

  Pole mowy - lo wyznaczony (stały) obszar na audiogramic, w którym mieszczą się wszystkie głoski danego języka. Pole mowy mieści się w dynamicznym polu słuchowym, które z kolei jest szerszym od pola mowy obszarem na nudiogramic. ograniczonym z jednej strony (z góry) progiem słyszenia, z drugiej (na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy percepcja dźwięków mowy?

  Z. M, Kurkowski (1997) uważa, że w analizie percepcji dźwięków mowy istotne są określone procesy, które należy uwzględniać. Są lo:

  podstawowa funkcja analizatora słuchowego, którego efektem jest powstawanie wrażeń słuchowych (jesl lo tzw. słuch fizjologiczny);

  rozróżnianie (i utożsamianie)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny palatolalii?

  Podniebienie (palatum), tworzące sklepienie jamy ustnej, składa się z:

  1.    części przedniej, tzw. podniebienia twardego (łac. palatum durum), które dzieli się na praepalatum i postpalatum. Jest ono utworzone z kości pokrytych błoną śluzową;

  2.    części tylnej, tzw. podniebienia miękkiego (łac...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a zaburzeniami mowy?

  U osób upośledzanych umysłowo występują le same zaburzenia mowy. co u jednostek z normą intelektualną. Dlatego termin uligofazja jest mało precyzyjny i nie ukazuje specyfiki mowy niedorozwiniętych umysłowo. Istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są hipotezy na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów?

  Istnieje wiele koncepcji na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów. Do najważniejszych z nich należą:

  1. teoria Bardacha (1967), który uważa, że ruch płytek podniebicnnych zależy od działania czynników określanych jako „własna siła wewnętrzna”. Brak tej swoistej siły powoduje niezrastanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa dzieci niedosłyszących i głuchych

  „Dość interesującym faktem, który może mieć swoje podłoże psychologiczne, jest obserwowana na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat skłonność do zastępowania dawnych określeń charakterystycznymi eufemizmami. Dziś słowo «kalectwo» figuruje jedynie w nazwie towarzystwa, klóre ma z nim wałczyć...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 187

  praca w formacie txt

Do góry