Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

  Termin dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne irudności w nauce czytania i/lub pisania. Trudności te są uwarunkowane konstytucjonalnie i występują, pomimo stosowania odpowiednich metod nauczania, u dzicci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, bez deficytów sensorycznych (wad wzroku i słuchu) i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu przeprowadzamy wywiad lub ankietę z uczniem?

  W diagnozowaniu trudności w czytaniu i pisaniu istotne jesl zdobycie informacji od samego zainteresowanego. Można to uczynić wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z uczniem w formie ankiety bądź wywiadu.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Celem diagnozy dysleksji rozwojowej jest rozpoznanie badanego zjawiska, występujących patomechanizmów, ustalenie ich przyczyn i przewidywanie dalszego rozwoju oraz wskazanie optymalnego (trafnego, dokładnego) programu pracy terapeutycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola obserwacji w diagnozowaniu dziecka?

  Wielu badaczy uważa obserwację za najważniejszą z metod diagnozowania, gdyż pozwala ona ująć dane zjawisko w aspekcie dynamicznym i holistycznym, a je] dodatnią cechą jest możliwość obejmowania badanych w spontanicznych reakcjach. Obserwacja pomocna jest w badaniach dotyczących procesu uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto dokonuje diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Rzetelna diagnoza wymaga wieloaspektowej oceny zjawiska przez różnych specjalistów. W Polsce najczęściej dokonuje jej pedagog we współpracy z psychologiem, a w zależności od potrzeb włączają się w tę ocenę: logopeda i lekarze różnych specjalności pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, foniatra...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola psychologa w diagnozowaniu dysleksji?

  Uprawnienia do przeprowadzenia takiej diagnozy posiada wyłącznic psycholog. Głównym elementem diagnozy psychologicznej jest ocena ogólnego poziomu inteligencji dziecka. Służy temu przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązująca wc wszystkich krajach - choć uznana za niedoskonałą skala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

  I. Określenie problemu

  1.    Badania wstępne:

  analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

  wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

  sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są skutki nieudzielania wczesnej i fachowej pomocy dziecku ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?

  Jedną z najpoważniejszych konsekwencji nieobjęcia dziecka dyslektycznego specjalistyczną opieką jesl narażenie go na niekorzystne funkcjonowanie psychospołeczne (Gindricłi 2002), na wtórne zaburzenia emocjonalne i na niebezpieczeństwo neurotycznego rozwoju osobowości na skutek wieloletnich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę w diagnozie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu odgrywa pedagog?

  Rola pedagoga w tym przedmiocie jest niezmiernie ważna i zaczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także z samym dzieckiem, co może pomóc w rozpoznaniu przyczyn jego trudności.

  Ważne jest także zebranie danych od innych nauczycieli i konsultacja z nimi (z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czemu służy analiza dokumentacji dziecka?

  Wstępne diagnozowanie dziecka należy rozpocząć od przeanalizowania dokumentacji dziecka. Pierwszych niepokojących sygnałów może dostarczyć już odczytanie danych o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar.

  Uzyskanie przez dziecko wyniku niższego od 10 punktów sygnalizuje możliwość zaistnienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /967

  praca w formacie txt

Do góry