Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny giełkotu?

  Przyczyny giełkotu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Przypuszcza się, że mogą one mieć cłiarakter dziedziczny, organiczny, neurotyczny lub wieloczyn-nikowy.

  D. A. Weiss (1964) wskazuje głównie na dziedziczne podłoże giełkotu. Uważa, że takie zaburzenia mowy, jak opóźniony rozwój mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje jąkania?

  Istnieje kilka podziałów jąkania. Tradycyjnie dzieli się je na: jąkanie kloniczne, gdzie dominują skurcze kloniczne,

  -    jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze toniczne,

  jąkanie kloniczno-toniczne, gdzie występują skurcze mieszane.

  Skurcze kloniczne lub toniczne mogą lokalizować się w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być przyczyną kappacyzmu i gammacyzmu?

  Przyczyną owych wad wymowy jest:

  -    niska sprawność ruchowa języka (nieharmonijny rozwój sfery słuchowej i ruchowej),

  -    zła praca języka, zwłaszcza jego tylnej części, wynikająca z ograniczonych możliwości fizjologicznych; zamiast wysklepienia się tylnej części języka i zwarcia z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między jąkaniem a giełkotem?

  D. A. Weiss jako pierwsza założyła, że giełkot zwykle poprzedził jąkanie  i utrzymuje się w jego wczesnej fazie. Pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się. Weiss nie wyjaśnia, w jaki sposób giełkot przechodzi w jąkanie, a jąkanie w giełkot.

  Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawili Z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój jąkania?

  Jąkanie jest zaburzeniem d y n a m i c z n y m, t/n. zmieniającym się w onto-genezie; sytuacyjnym, tzn. występuje w jednych sytuacjach, a nic pojawia się w innych; okresowym, tzn. pojawia się i znika, co dezorientuje otoczenie. Dlatego rozwój jąkania nie jest prostolinijny, lecz przypomina raczej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zjawiska logopedyczne określa się mianem rynolalii i palatolalii?

  R y n o l a l i a (lac. rhinolalia: syn. nosowanic) zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne i jest to wtedy nosowanic zamknięte (lac. rhinolalia clausa), lub odwrotnie - gdy głoski ustne są wymawiane jak głoski nosowe, tzn. łączą się z rezonansem nosowym, i powstaje nosowanic...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie palatolalia?

  Termin palatolalia (syn. dyslalia palatina, mowa podniebienna, rynola-lia, rynofonia, rynizm) jest stosowany do określania sprzężonych zaburzeń mowy, tj. dyslalii (wielorakiej, złożonej) oraz rynolalii (nosowania), występujących w przypadkach rozszczepów podniebienia. Jego łaciński odpowiednik

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny jąkania?

  Trudno jest oddzielić etiologię od patomcchanizmu jąkania. Opracowano wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny tego zaburzenia mowy, które zostały usystematyzowane w ramach: teorii biologicznych,

  -    teorii psychologicznych.

  -    teorii behawioralnych,

  -    teorii lingwistycznych.

  Neurologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

  Przy nosowaniu zamkniętym przejście do jamy nosowej jest zamknięte (niedrożne) na skutek przerostu śluzówki nosa, obrzęku przy ostrych stanach kataralnych, przerostu trzeciego migdałka. polipów, skrzywienia przegrody nosa. Głoski wymawiane są wtedy z rezonansem ustnym. Warunkiem poprawy wymowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować jąkanie?

  Należy podkreślić, że jąkanie rozpoznaje się u osoby, którą się ocenia. Lepiej więc mówić o diagnozowaniu osoby jąkającej się, niż o diagnozie jąkania. Często jednak te terminy stosowane są zamiennie.

  Głównymi celami procesu diagnozowania osoby jąkającej się jest określenie:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt

Do góry