Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Jaki jest uniwersalny schemat diagnozy logopedycznej?

  Zgodnie z obowiązującą procedurą poznania naukowego każda czynność diagnostyczna wymaga zrealizowania pewnych ustalonych etapów:

  Należą do nich:

  I. postawienie problemu,

  II. wysunięcie hipotezy,

  III. weryfikacja hipotezy przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych (Lewicki 1978. 84).

  Wymienione...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie miejsce w psychopatologii zajmuje schizofrenia dziecięca?

  Schizofrenia dziecięca stanowi osobne zagadnienie w psychiatrii dziecięcej. W klasyfikacji ICD-10 nic wydzielono schizofrenii dziecięcej (Pu-żyński. Boręsewicz 1993), gdyż jednostka ta pozostaje przedmiotem teoretycznego sporu i niektórzy psychiatrzy nic wyodrębniają jej przed okresem adoles-ccncji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

  W dziedzinie tak obszernej i złożonej, jaką stanowi proces porozumiewania się osób z autyzmem mamy do czynienia z bardzo wieloma niewiadomymi, co utrudnia postępowanie diagnostyczne i rehabilitację. Wydaje się, że znaczący wkład do lej problematyki wnoszą badania koncentrujące się na mechanizmach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

  W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

  W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia komunikacji związane z zaburzeniami psychicznymi

  Niniejszy podrozdział jest próbą przedstawienia wybranych zagadnień z zakresu działań psychiatrii dziecięcej, zc szczególnym uwzględnieniem zespołów objawowych najczęściej spotykanych w praktyce ambulatoryjnej. Na wstępie zaznaczyć trzeba, że w psychiatrii dziecięcej, tak jak i w innych działach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

  Terapia tradycyjnie kojarzy się z leczeniem oraz z powroiem osoby chorej do zdrowia. Niezależnie od światopoglądowych dyskusji na lemal tego co jest zdrowiem, co jest normą społeczną, a ca zachowaniem anormalnym i wymagającym korekcji, przyjmijmy, żc celem terapii jest usunięcie cierpienia i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

  Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej

  Przez metodykę diagnozy i terapii logopedycznej należy rozumieć zespól określonych zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami wykazującymi nieprawidłowości w rozwoju mowy lub mającymi trudności z porozumiewaniem się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie występują ograniczenia i trudności związane z percepcją w procesie komunikacji?

  Obszerny i wyczerpujący przegląd dociekań nad percepcją przedstawili Prith i Baron-Cohcn (1987), opisując interesujące wyniki badań eksperymentalnych nad rozmaitymi rodzajami percepcji w autyzmie, Dane tc dotyczyły osób zarówno o wyższym, jak i niższym poziomic funkcjonowania intelektualnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są implikacje praktyczne dotyczące dwujęzycznego wychowania?

  Nie posiadamy jeszcze w kraju własnych doświadczeń w systematycznym realizowaniu programów dwujęzycznego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży głuchej. Pierwsze próby podejmowane w tym zakresie w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie przy współpracy Szkoły Manilla w Sztokholmie są pozytywne i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 218

  praca w formacie txt

Do góry