Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega terapia dyslalii całkowitej?

  D y s l a l i a całkowita (syn. bclkol, mowa bełkotliwa) to typowe zaburzenie ekspresji mowy, dotyczące jej fonetycznego aspektu, Występuje ona wtedy, gdy dziecka nieprawidłowo realizuje kilka, a nawet kilkanaście głosek (w skrajnych przypadkach dziecko zniekształca nawet samogłoski), co powoduje, żc...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /11 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie etapy pracy wyróżnia się w przypadku terapii zaburzeń artykulacji?

  Terapię wad wymowy rozpoczyna się w przypadku paralalii i mogilalii po zakończeniu procesu rozwoju mowy dziecka, to jesl około 5-7 roku życia dziecka, co jesl sprawą bardzo indywidualną, nalomiast w przypadku dyslalii właściwej - bez względu na wiek dziecka.

  Korekta zaburzeń artykulacji składa się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w celu usunięcia nieprawidłowej realizacji połączeń spółgłoskowych?

  Jeżeli dwie spółgłoski lub więcej tworzą grupę dźwięków, wówczas mówi się o grupach spółgłoskowych, wśród których wyróżnia się grupy: nagłosowc, śródgłosowc i wygłosowe. U dzieci często głoski wchodzące w skład grup spółgłoskowych są źle realizowane, pomimo żc ich wymowa w izolacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym należy pamiętać przy usuwaniu wad wymowy?

  W terapii zaburzeń artykulacji nic ma znaczenia, czy dziecko zamienia, opuszcza czy deformuje dźwięk, albowiem w każdym przypadku wywołuje się nową głoskę, Jeśli głoski są deformowane lub zamieniane, to - jak już podkreślano - nie wychodzi się od głoski zaburzonej czy zamienianej (nic poprawia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia jąkających się?

  Terapia to umiejętność rozwiązywania problemów pacjenta w celu osiągnięcia pozytywnej zmiany, czyli poprawy jego funkcjonowania.

  Proces ten obejmuje 3 główne etapy: dostrzeżenie i sformułowanie problemu, postawienie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych, weryfikacja tych hipotez zgodnie z planem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się terapię sygmatyzmu?

  Sygmatyzm to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych wszystkich trzech szeregów: 1 ciszącego, tj. i, ż,ć,dż\ II - syczącego, tj.z, c, dz\ III - szumiącego, tj. sz, ż, cz, di. Określenie dentalizowane oznacza, że głoski ic są realizowane ze znacznym zbliżeniem górnych i dolnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /14 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega trening płynności mówienia?

  Trening płynności mówienia stanowi zbiór metod poprawiających płynność mówienia osób jąkających się. Metody te można podzielić na:

  bezpośrednie, w których stosuje się wiele technik płynnego mówienia;

  pośrednie, które nie zawierają ćwiczeń mowy, lecz poprawiają płynność mówienia poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób przeprowadza się terapię rotacyzmu?

  Rotacyzm to zaburzenie artykulacji polegające na nieprawidłowej realizacji głoski /•. Głoska la może być przez dziecko deformowana (rotacyzm właściwy), zamieniana (pararotacyzm) lub opuszczana (mogirotacyzm). Ponieważ jest 10 jedna z ostatnich głosek pojawiających się w toku rozwoju mowy dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody psychoterapeutyczne stosuje się w leczeniu jąkających się?

  W terapii tych osób stosuje się przede wszystkim hipnoterapię, psychoterapię treningową, psychoanalizę i psychodramę.

  Hipnoterapia

  Usuwać jąkanie za pomocą hipnozy próbował Kałużyński (1975). który na podstawie poglądów różnych autorów i własnych obserwacji sformułował następujące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /6 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzi się terapię kappacyzmu i gammacyzmu?

  Kappacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski A. agammacyzm -głoski g. Głoski te najczęściej albo w ogóle nic są realizowane, albo w miejscu zwartych, tylnojęzykowych, welamych k i g występują zwarte przedmoję-zykowo-zębowe, tj. / i d. ewentualnie są realizowane w postaci zwarcia krtaniowego, którego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /2 668

  praca w formacie txt

Do góry