Logopedia /826 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest hiperleksja?

  Hiperleksja jest nietypowym, rzadko występującym zakłóceniem procesu czytania. Przejawia się ona trudnościami w rozumieniu czytanego lekslu. pr/y zachowanej dobrej technice i właściwym tempie czytania (Bogdanowicz 1994 c, Krasowicz 1996, 1997).

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy stosuje się do oceny czytania?

  Jednym z przykładowych narzędzi diagnostycznych w tym zakresie jest test K. Lausza, klóry ze względu na łatwość prowadzenia badania posiada szerokie zastosowanie w ocenie techniki czytania głośnego. Jest on testem indywidualnym, jednominutowym uczeń czyta głośno, przez jedną minutę, w obecności...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób można przeprowadzić badanie lateralizacji?

  Jakkolwiek badanie lateralizacji z założenia przeprowadza psycholog, to jednak często się zdarza, żc czyni to pedagog. Celem badania jest ustalenie, w wyniku przeprowadzonych prób, modelu funkcjonalnej przewagi stTonnej. Ważna jest siła i formuła laterałizacji. Biorąc pod uwagę formułę wyróżniamy:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy pisania stosuje się w diagnozowaniu dysleksji rozwojowej?

  Testy pisania dostosowuje się do wieku dziecka, ale wszystkie powinny ohej-mować następujące aspekty pisania: ze wzoru (przepisywanie), z pamięci, ze słuchu. Wiele materiałów z lego zakresu zamieszczają m.in. E. Górnicwicz (1998) i J. Mickiewicz (2001). W celach diagnostycznych dodatkowo przeprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak należy postąpić z dzieckiem, u którego stwierdzimy lateralizację nieustaloną lub skrzyżowaną?

  Czasem można podjąć próby przyuczenia takiego dziccka do posługiwania się głównie prawą ręką. Zawsze jednak szanujemy jego wybór i nigdy nie czynimy takich prób na silę. wbrew woli dziecka i całkowitej jego akceptacji. Nigdy nie przestawiamy dzicci lewostronnie zlateralizowanych, pamiętając, że...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy dysgrafia zawsze współwystępuje z dysleksją i dysortografią?

  W praktyce nie zawsze spotyka się pełny zakres trudności dyslektycznych. Mogą one występować w postaci izolowanej lub w postaci syndromu zaburzeń. Z reguły problemom w czytaniu towarzyszą trudności w stosowaniu poprawnej pisowni, ale nie zawsze dysortografia wspólwystępujc z kłopotami w czytaniu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Celem diagnozy dysleksji rozwojowej jest rozpoznanie badanego zjawiska, występujących patomechanizmów, ustalenie ich przyczyn i przewidywanie dalszego rozwoju oraz wskazanie optymalnego (trafnego, dokładnego) programu pracy terapeutycznej.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola obserwacji w diagnozowaniu dziecka?

  Wielu badaczy uważa obserwację za najważniejszą z metod diagnozowania, gdyż pozwala ona ująć dane zjawisko w aspekcie dynamicznym i holistycznym, a je] dodatnią cechą jest możliwość obejmowania badanych w spontanicznych reakcjach. Obserwacja pomocna jest w badaniach dotyczących procesu uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto dokonuje diagnozy dysleksji rozwojowej?

  Rzetelna diagnoza wymaga wieloaspektowej oceny zjawiska przez różnych specjalistów. W Polsce najczęściej dokonuje jej pedagog we współpracy z psychologiem, a w zależności od potrzeb włączają się w tę ocenę: logopeda i lekarze różnych specjalności pediatra, neurolog, okulista, laryngolog, foniatra...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola psychologa w diagnozowaniu dysleksji?

  Uprawnienia do przeprowadzenia takiej diagnozy posiada wyłącznic psycholog. Głównym elementem diagnozy psychologicznej jest ocena ogólnego poziomu inteligencji dziecka. Służy temu przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia i obowiązująca wc wszystkich krajach - choć uznana za niedoskonałą skala...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 522

  praca w formacie txt

Do góry