Logistyka /533 prac/

 • Ocena brak

  Odpady i ich charakterystyka

  Przez odpady rozumie się wszystkie przedmioty lub substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Za odpady uważa się również osady ściekowe. Przepisy ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów etapy podejmowania decyzji lokalizacyjnej składu

  W konfiguracji sieci obiektów logistycznych wykorzystywana jest metoda Schmennera, nazywana metodą ośmiu kroków w wyborze punktów modalnych tej sieci.

  Są to następujące kroki:

  1. Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na poszukiwanie miejsca lokalizacji nowego zakładu produkcyjnego na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

  Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

  Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

  Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy decyzji lokalizacyjnej zakładu

  Decyzja o lokalizacji obiektu jest kompleksowym procesem, warunkowanym przez wiele czynników, znaczenie zaś poszczególnych czynników jest różne w zależności od dziedziny działalności. Co więcej, wiele czynników lokalizacyjnych ma charakter jakościowy, wraża bowiem odczucia kadr kierowniczych, odnoszące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

  Należy tu zaliczyć następujące decyzje:

  a)liczby składów i ich wielkości,

  b)formy własności,

  c)lokalizacji składów,

  d)wewnętrznej organizacji składów.

  Ważnym zadaniem menedżera logistycznego jest określenie liczby składów i ich wielkości w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Zazwyczaj w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /5 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE FUNKCJE LOGISTYCZNE SKŁADÓW

  Do funkcji składów świadczonych na rzecz użytkownika należy zaliczyć:

  a)utrzymanie zapasów

  b)konsolidację ładunków

  c)dekonsolidację ładunków

  d)konfekcjonowanie

  Utrzymanie zapasów ma na celu skoordynowanie różnic w popycie i podaży . Składy ponadto zapewniają ochronę zapasów, świadcząc w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

  Menedżerowie rzadko kiedy mają dokładną wiedzę o przewidywanym popycie na produkty swej firmy. Wiele czynników może mieć wpływ na dokładność prognoz. Czasy realizacji zamówień również nie są stałe. W konsekwencji kierownictwo przedsiębiorstwa może mieć do wyboru utrzymywanie dodatkowych zapasów w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ekonomiczna wielkość zamówienia i jakie czynnymi ją określają

  Niezależnie od tego, którą formę zaopatrzenia realizuję się w praktyce, zawsze ważna jest sprawa wielkości dostaw.

  W 1915 r. F.W. Harris rozwinął formułę ekonomicznej wielkości zamówienia (EWZ).

  Później formuła ta znalazła zastosowanie w przemyśle dzięki wysiłkom konsultanta Wilsona. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /4 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje zapasów i omów ich rolę w przedsiębiorstwie

  Podstawową funkcją zapasów materiałowych ( to znaczy surowców, materiałów pomocniczych, paliwa, opakowań, części zamiennych maszyn i urządzeń, przedmiotów nietrwałych, półfabrykatów do produkcji itd.) w organizacjach gospodarczych jest zapewnienie ciągłości i rytmiczności przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów czynniki uzasadniające posiadanie własnego transportu przez przedsiębiorstwo

  Użycie przez przedsiębiorstwo własnego transportu może być uzasadnione pięcioma podstawowymi przyczynami:

  1. porównawczą analizą kosztów przemawiających za wykorzystaniem własnego taboru;

  2. zapotrzebowaniem na szczególne formy przewozu, nie oferowane przez przewoźników publicznych;

  3. szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt

Do góry