Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Czas święty i mity - Trwanie świeckie i czas święty

  Podobnie jak przestrzeń, także i czas nie jest dla człowieka religijnego czymś jed-norodnym i ciągłym. Są interwały czasu sakralnego, czas  świąteczny (przeważnie świąt okresowych); z drugiej strony jest czas  świecki, zwykłe trwanie czasowe, w które wpisują się akty pozbawione znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i nauki społeczne

  Pierwszym wnioskiem, jaki wyłania się z tych rozważań, których nie należy uwa-żać za czysto teoretyczne, jest, że antropologia nie może w żadnym przypadku pozwo-lić na odłączenie jej bądź od nauk ścisłych i przyrodniczych (z którymi łączy ją antro-pologia fizyczna), bądź od humanistyki (z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia i folklorystyka

  Trzeba jednak dodać kilka słów o folklorystyce. Nie omawiając tu wielce złożonej historii tego terminu, można najogólniej stwierdzić, iż określa on badania, które — jakkolwiek prowadzone są w społeczeństwie obserwatora — korzystają z metod ba-dawczych i technik obserwacji tego samego typu co te, z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia społeczna i antropologia kulturowa

  Gdyby terminy „antropologia społeczna” czy „antropologia kulturowa” miały tyl-ko odróżniać pewne zakresy badań od tych, które należą do antropologii fizycznej, nie łączyłyby się z nimi żadne problemy. Ale predylekcja Wielkiej Brytanii dla pierw-szego z tych terminów, a Stanów Zjednoczonych — dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entografia, etnologia, antropologia

  Jesteśmy więc bardzo odlegli od czasów, w których różne aspekty kultur ludzkich (narzędzia, ubiory, instytucje, wierzenia) uważane były za swoiste przedłużenia lub za pochodne cech somatycznych, charakteryzujących różne grupy ludzkie. Bliższy praw-dy byłby tu stosunek odwrotny. Termin „etnologia”...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /5 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadek antropologii fizycznej

  Przede wszystkim nasuwa się pytanie o kompetencje. Czy antropologia, której po-jawienie się przeobraziło tak głęboko nauki społeczne, sama jest nauką społeczną? Zapewne tak, skoro zajmuje się grupami ludzkimi. Ponieważ jednak, na mocy definicji, jest ona „nauką o człowieku”, to czy nie utożsamia się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek i kultura

  W gruncie rzeczy antropologię interesuje człowiek kultury, nie zaś człowiek natu-ry. Nie oznacza to, iż temu, co nazywamy  życiem „naturalnym”, chcielibyśmy od-mówić wszelkiego znaczenia w kształtowaniu sensu naszego ludzkiego bytu. Sądzimy tylko, że należy je w pewien sposób odnieść do sfery kultury...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

  Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności” - Inne poglądy na kolektywne życie psychiczne

  Freud znajduje jednak także „pozytywne” zachowania tłumu, odcinając się częściowo od jednoznacznej oceny La Bona. Tłum bowiem jest także zdolny - pod wpływem sugestii oczywiście – do wielkich poświęceń. Freud mówi nawet o „uszlachetnieniu jednostki przez masę”. Podczas gdy osobista korzyść...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

  Dalej Freud rozpoczyna wnikliwą analizę masy – przyczyny i powodu takich zmian jednostki. Opisuje on masę jako impulsywną, zmienną, popędliwą i kierującą się nieświadomością. Masa nie robi niczego z rozmysłem, brak jej wytrwałości. Choć ma poczucie wszechmocy, zawsze ulega wpływom, jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt

Do góry