Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Ukryty wymiar - Przestrzeń trwała

  Tworzenie przestrzeni trwałej jest jednym z podstawowych sposobów organizowa-nia działalności indywidualnej i grupowej. Obejmuje ono zarówno zmaterializowane, jak niewidoczne wzorce, które kierują zachowaniem człowieka. Budowle są jednym z przejawów wzorców przestrzeni trwałej; co więcej, są one również w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /12 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - „Nasz świat” znajduje się zawsze w środku

  Z wszystkiego, co powiedzieliśmy, wynika, że prawdziwy świat znajduje się zaw-sze pośrodku, w centrum, gdyż tam właśnie dokonuje się przeskok między pozioma-mi,  łączność między trzema strefami kosmicznymi. Chodzi zawsze o kosmos do-skonały, jakiekolwiek byłyby jego rozmiary. Cały kraj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - „Środek świata”

  Wołanie Kwakiutla poddanego obrzędowi inicjacyjnemu: „Jestem pośrodku świa-ta”, ujawnia  nam jednocześnie jedno z najgłębszych znaczeń  świętego obszaru. Tam, gdzie dzięki hierofanii nastąpił przeskok między poziomami, dokonało się także „otwarcie” ku górze (świat boski) i ku dołowi (regiony...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Konsekracja miejsca: powtórzenie kosmogonii

  Trzeba to dobrze zrozumieć,  że kosmizacja nieznanych terytoriów jest zawsze konsekracją: organizując przestrzeń, powtarza się wzorcowe działanie bogów. Ścisły związek między kosmizacja a konsekracją znajduje potwierdzenie na elementarnych szczeblach kultury, na przykład u australijskich nomadów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Chaos i kosmos

  Rzeczą znamienną dla społeczeństw tradycyjnych jest rozróżnienie, jakim prze-ciwstawiają swe zasiedlone terytorium obszarowi nieznanemu i nieokreślonemu, który je otacza: ich okolice to „świat” (ściślej rzecz biorąc „nasz świat”), kosmos; reszta — to już nie kosmos, to coś w rodzaju „zaświatu”...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Teofania i znaki

  Chcąc uwydatnić niejednorodność przestrzeni, niejednorodność przeżywaną przez człowieka religijnego, możemy odwołać się do przykładu banalnego: kościół we współczesnym mieście. Dla wierzącego kościół uczestniczy w innej przestrzeni niż uli-ca, przy której się wznosi. Wrota otwierające się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /7 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty obszar i sakralizacja świata - Jednorodność przestrzeni a hierofania

  Dla człowieka religijnego p r z e s t r z e ń  nie jest jednorodna; są w niej rozdarcia, pęknięcia: są fragmenty przestrzeni jakościowo różne od in-nych. „Nie przystępuj tu — rzecze Pan do Mojżesza — zzuj obuwie z nóg two-ich; miejsce bowiem, na którym stoisz ziemią świętą jest” (Księga Wyjścia...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /5 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Darwin i dowód z celowości

  Wiele uczyniono przed Darwinem dla poparcia teorii ewolucji, tak wiele, prawdę mówiąc, że dawniejszy model kosmologiczny znajdował się pod silną presją zmierza-jącą do jej przyjęcia. Rewolucja w pojmowaniu czasu zaczęła się już w początkach XIX wieku i w jego połowie była w pełni rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /6 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Rozwój i postęp

  Mechanicznie pojmowany i racjonalizowany przykładem zegara wszechświat był rozwinięciem Augustyńskiej koncepcji prawzoru Planu.  Świat opisywany był jako statyczna maszyna, która podobnie jak zegar się porusza, ale nie zmienia swojej struk-tury. Aspekt Objawienia w paradygmacie Celu zniknął nagle w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar modelem wszechświata

  [...] W kompleksowym i wielowymiarowym procesie sekularyzacji oraz rozumowe-go ujmowania historii i przyrody aspekt sakralny został przeniesiony na sam Plan, podczas gdy wytwory świata przyrody uległy sentymentalizacji jako świadectwo umie-jętności Wielkiego Architekta. W retoryce  teologii naturalnej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Stefan Dodano /03.08.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt

Do góry