Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Trwałość więzów rodzinnych

  Dlaczego wzory rodzinne utrzymują się w rozszerzeniach, o których mówiliśmy, nie tylko w terminologii, lecz także w pewnej fikcji prawnej,  tradycji totemicznej i cha-rakterze różnych reguł? [...]

  W małych społecznościach tubylców — gdzie wszystkie stosunki społeczne są bezpośrednie i osobiste, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Charakter rozszerzenia pokrewieństwa

  Każde kolejne przekształcenie więzi pokrewieństwa jest [...] z reguły związane z eta-pami w biologicznym  życiu człowieka, każdemu odpowiada różny typ struktury społecznej, każde jest uwarunkowane różnymi funkcjami spełnianymi przez grupę. Pokrewieństwo zawsze ma swój początek w rodzinie — matce...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Eliminacja seksu z życia codziennego

  Zasada unilateralna, która stanowi, że pokrewieństwo jest liczone w linii ojca lub matki, gdy spojrzymy na nie tak, jak ono wchodzi w życie jednostki, oznacza, że więzi rodzinne rozszerzają się tylko w jedną stronę. Istotnym aspektem tego jednostronnego rozszerzenia jest to, że reguły egzogamii...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Matka zastępcza

  We wszystkich społeczeństwach matka jest osobą fizjologicznie i moralnie nie-zbędną. Jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że jej zabraknie na stałe lub czaso-wo. Zastąpienie jednej osoby przez inną — w przypadku śmierci, choroby lub nieudol-ności — jest jednym z podstawowych elementów pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Rozszerzenie pokrewieństwa

  Relacja między rodzicami i dziećmi jest relacją indywidualną, podobnie jak stosunki między braćmi i siostrami, którzy w dzieciństwie są dla siebie naturalnymi towarzy-szami zabaw i pomocnikami oraz pozostają partnerami prawnymi i moralnymi sprzy-mierzeńcami w późniejszym życiu.

  Rodzina jest przez to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Brak grupowego ojcostwa

  Idee i instytucje, które rządzą poczęciem, ciążą i urodzeniem, pokazują, że nie mogą być rozpatrywane jako fakty czysto fizjologiczne, lecz jako fakty głęboko modyfiko-wane przez kulturę i organizację społeczną. Poczęcie nie jest pozostawione przypad-kowi, nawet gdy dozwolone są nieskrępowane...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Macierzyństwo naturalne i socjologiczne

  Macierzyństwo, tak samo jak ojcostwo, jest włączone w tubylcze doktryny poczę-cia. Zakaz posiadania nieślubnych dzieci faktycznie  dotyczy bardziej matki niż ojca, a karze podlega zawsze jednostka, a nie grupa.

  To indywidualna kobieta cierpi z powodu nieślubnego dziecka, chyba że istnieje mężczyzna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Zasada ślubnego pochodzenia

  [...] To przywodzi nas do ważnej kwestii. Fizjologiczne ojcostwo, spłodzenie dziecka, z reguły nie wystarcza, a nawet może nie mieć nic wspólnego z ojcostwem społecznym. Ludy tubylcze mają oczywiście własne poglądy na mechanizmy prokreacji. Niektóre ludy (mieszkańcy środkowej Australii, niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

  Najlepiej będzie rozpatrywać macierzyństwo i ojcostwo razem. Te dwie strony ro-dzicielstwa powiązane są ze sobą  życiem seksualnym. W dyskusjach na temat pokre-wieństwa nadmiernie uwypuklano znaczenie swobody seksualnej dzikich. W przy-padku, gdy zachodzą stosunki seksualne między dwiema grupami, jak...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

  Problem niewątpliwie został  wypaczony wskutek stawiania go w formie bezkompromisowej: klan  versus  rodzina, pierwotna monogamia  versus małżeństwo grupowe, relacje jednostkowe  versus  członkostwo klanu. Problemem nie jest to, czy pokrewieństwo jest indywidualne czy spo ł eczne — jest ono niew ą tpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt

Do góry