Kulturoznawstwo /1 462 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Relikty i instytucje wskrzeszone

  Od połowy wieku XIII społeczeństwa europejskie definitywnie oddalały się syste-mu feudalnego. Jednakże ustrój społeczny, zwyczajny etap stałej ewolucji w łonie grup obdarzonych pamięcią, nie może od razu wszystek umrzeć. Feudalizm miał swo-je dalsze ciągi. Ustrój senioralny, który feudalizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /8 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Rzut oka na historię porównawczą

  Poddaństwo chłopów; zamiast wynagrodzenia, niemożliwego z przyczyn ogól-nych, szeroko stosowane nadawanie w dzierżenie ziemi obciążonej powinnościami, co ściśle biorąc jest lennem; supremacja klasy wyspecjalizowanych wojowników; więzy posłuszeństwa i opieki, które łączą człowieka z człowiekiem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Podstawowe cechy feudalizmu europejskiego

  Najprościej na pewno byłoby zacząć od stwierdzenia, czym społeczeństwo feudal-ne nie było. Chociaż zobowiązania zrodzone z pokrewieństw pojmowano tam bardzo rygorystycznie, nie opierało się ono w całości na więzi rodzinnej. Mówiąc ściślej, więzy specyficznie feudalne tylko dlatego zyskały rację...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /8 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludowa „ontologia” i „technologia”

  Kultury tradycyjne — zarówno plemienne, jak i ludowe — cechowała wielofunk-cyjność działań ludzkich. Etnografowie i socjologowie w stosunku do społeczności plemiennych i ludowych zwracają uwagę przede wszystkim na związek wszystkich wy-tworów kulturowych z religią, na przesiąknięcie ich treścią...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /18 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Oni” i my

  Prawdopodobnie większość grup czerpie część siły ze swojej wyłączności, z po-czucia, że naokoło są ludzie, którzy „do nas” nie przynależą. Jak to się wyraża u mas pracujących? Podkreśliłem rolę domu i sąsiedztwa i poddałem myśl, że ta rola wynika w pewnej mierze z poczucia, że świat...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /24 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotne związki społeczne

  [...] W 1887 roku, w pracy Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies przeciwstawił nowoczesne społeczeństwo zachodnie, czyli Gesellschaft,  które uważał za oportuni-styczne, zatomizowane, racjonalistyczne i indywidualistyczne — społeczeństwu wyż-szej solidarności, w którym indywidualność utrzymywana była w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /28 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy pierwotne

  Przez grupy pierwotne rozumiem te grupy, które charakteryzują się zażyłym, twa-rzą w twarz, obcowaniem i współdziałaniem. Są one pierwotne w kilku znaczeniach, ale głównie z uwagi na to, że odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu społecznej na-tury i ideałów jednostki. Rezultatem zażyłego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /19 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wspólnoty

  Między w o l ą  jednego człowieka a w o l ą  innego człowieka mogą występo-wać wielorakie relacje; każda taka relacja jest wzajemnym oddziaływaniem, wówczas bowiem, gdy jedna strona czyni coś albo daje, druga doznaje albo przyjmuje. Oddziaływania te mogą prowadzić do zachowania lub zniszczenia cudzej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /17 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Podsumowanie i wnioski

  Możemy obecnie określić pokrewieństwo jako więź osobistą opartą na społecznie ujmowanej prokreacji, a także jako szersze więzi wyprowadzone z pierwotnych po-przez proces stopniowego rozszerzania, co ma miejsce w trakcie  życia jednostki we wszystkich społecznościach. Na poziomie dzikości i niższego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Klan i rodzina

  W socjologii społeczeństwa pierwotnego prawidłowe zrozumienie istoty klanu i jego stosunku do rodziny jest kwestią bardzo ważną i trudną. Pierwotne, fundamen-talne elementy pokrewieństwa łączące rodziców i dzieci — jak więzi prokreacji, opieka nad potomstwem, wewnętrzna reakcja emocjonalna — które...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Fred Dodano /03.08.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt

Do góry